Aikuistumiskoulun opetussuunnitelma

 

Aikuistumiskoulun opetussuunnitelma. 1

Yleistä. 1

Aikuistumiskoulun toteutus. 1

Tavoitteet 1

Keskeiset sisällöt 2

Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien näkökulmasta. 2

Elämänkatsomus. 2

Kulttuuritaidot 2

Moraali 3

Todellisuuskuvat 3

 

Yleistä

 

Katsomukset, moraali, ihmisyhteisöt ja ihmisten yhteiskunnat ovat puhtaasti inhimillistä alkuperää.

 

Aikuistumiskoulu pyrkii antamaan valmiuksia ymmärtää ja tutkia todellisuutta ja hallita omaa elämäänsä.

 

Aikuistumiskoulu pyrkii lisäämään uskontokuntiin kuulumattomien omanarvon tuntoa, oman ryhmän  ja muiden ryhmien ihmisoikeuksien ymmärtämistä ja kunnioittamista sekä tosiasioihin perustuvaa harkintaa arkipäiväisessä päätöksen teossa.

 

Aikuistumiskoulun opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia minuuden ja elämänkatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa valmiuksia kohdata katsomuksellinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä.

 

Aikuistumiskoulun perusarvoja ovat vapaus, veljeys ja tasa-arvo.

 

Aikuistumiskoulun opetus kunnioittaa uskontokuntiin kuulumattomien kotien katsomus- ja moraaliperinteitä.

 

Aikuistumiskoulu antaa oppilaille valmiudet ymmärtää elämän mielekkyys ja tarkoitus ilman uskontoja.

 

Aikuistumiskoulun opetus antaa oppilaille valmiudet puolustaa uskonnotonta maailmankatsomusta.

Aikuistumiskoulun opetus korostaa järjen käytön ja vapaan tutkimuksen merkitystä hyvän elämän ehtoina.

Aikuistumiskoulun opetus on ei-teististä, eikä se tue uskoa yliluonnolliseen. Erityisesti aikuistumiskoulun opetus opettaa havaitsemaan tieteen ja valetieteen rajat.

Aikuistumiskoulun toteutus

 

Aikuistumiskoulu on tarkoitettu 14-15 -vuotiaille nuorille. Aikuistumiskoulu voidaan toteuttaa puhtaasti Internet -kurssina, viikonloppukursseina tai leirikouluna.

 

Jokainen aikuistumiskoulun käynyt nuori saa Aikuinen -diplomin. Suomen Ateistiyhdistys avustaa aikuistumiskoulun käyneitä sekä yksityisten aikuistumisjuhlien järjestämisessä että nuorisoryhmille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettujen aikuistumisjuhlien järjestämisessä. Yhdistys välittää myös juhlapuhujia tällaisiin juhliin.

 

Jos kurssi järjestetään leirikouluna, sen pituus on 80 oppituntia. Viikonloppukursseina tapahtuva opiskelu sisältää vain noin 40 oppituntia (= kaksi viikonloppua) ja omatoimista opiskelua ennen lopputenttiä. Internet -kurssi voidaan suorittaa lopputentteineen Internetissä.

 

Lopputentti perustuu monivalintakysymyksiin. Suuresta aikuistumiskoulun kysymystietokannasta arvotaan kysymykset jokaista tenttiä varten erikseen. Itse kysymystietokantaa ei julkisteta. Kysymysehdotuksia voi lähettää lisää Suomen Ateistiyhdistykselle, joka vastaa kysymystietokannan ylläpidosta.

 

Oppimateriaaliksi sopivat parhaiten osoitteessa

 

http://www.dlc.fi/~etkirja

 

olevat peruskoulun yläasteen ja joiltakin osin myös lukion oppimateriaalit.

 

Aikuistumiskouluja aletaan järjestää Internetissä vuoden 2004 alusta lukien. Ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen

 

etkirja@dlc.fi

 

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, haluaako ilmoittautua Internet -kursseille, viikonloppukursseille vai leireille.

 

Internet -kurssilaiset saavat oppimateriaalivihjeiden lisäksi useita kysymyssarjoja, joihin heidän on itsenäisesti etsittävä vastaukset ennen lopputenttiin osallistumista.

 

Internetaikuistumiskoulu on saman tapainen kuin esimerkiksi Tietokoneen ajokorttikurssi. Internetaikuistumiskoulu vastaa laajuudeltaan noin kahta tietokoneen ajokorttikurssin osiota.

 

Viikonloppukursseja ja leirejä järjestetään kesällä 2004 valmistuvassa Ateistikeskuksessa Helsingin keskustassa meren rannalla. Tarkemmat tiedot näistä kursseista julkaistaan Suomen Ateistiyhdistyksen sivustossa keväällä 2004.

 

Internet -kurssin voi aloittaa koska tahansa. Internet -kurssi on maksuton, ja kurssille ilmoittautuneelle lähetetään tiedot opiskeltavasta aineistosta sähköpostina.

 

Kesän kursseista peritään kustannuksia vastaava maksu.

 

Tavoitteet

 

Oppilas

 

Ø      osaa etsiä ja rakentaa minuuttaan ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmottamaan koko­naisuuksia, kasvaen kohtaamaan epävarmuutta ja kehittäen taitojaan ilmaista itseään ja elämän­katsomustaan

Ø      tuntee ateistisen elämänkatsomuksen perusteet sekä muita uskonnottomia elämänkatsomuksia

Ø      tuntee uskontokuntiin kuulumattomien aseman Suomessa ja muualla maailmassa

Ø      pystyy perustelemaan omaa elämänkatsomustaan ja puolustamaan sitä

Ø      tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja uskonnottoman etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaan ja toimintaansa

Ø      tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa etsiä uutta tietoa

Ø      tiedostaa oman elämän hallinnan tärkeyden

Ø      tiedostaa järjen ja perustelujen käytön ratkaisujen teossa

Ø      osaa arvioida omaa, oman maan ja maailman tulevaisuudennäkymiä erilaisten ratkaisumallien valossa

Ø      tuntee tärkeimpien ihmisoikeusasiakirjojen sisällön erityisesti uskontokuntiin kuulumattomien ihmisoikeuksien osalta

Ø      osaa arvioida periaatteiden, ratkaisujen ja tekojen oikeudenmukaisuutta

Ø      osaa arvioida syitä ja seurauksia luonnossa ja ihmisyhteisöissä

Ø      osaa puolustaa ihmisoikeuksia, suvaitsevaisuutta ja oikeudenmukaisuutta erityisesti uskontokuntiin kuulumattomien näkökulmasta

Ø      on valmis auttamaan ja osallistumaan

Ø      osaa erottaa tieteellisen tiedon valetieteestä

Ø      osaa arvioida tieteen ja valetieteen vaikutuksia yhteisön elämään

Ø      tuntee ilmiöiden luonnontieteellisen selittämistavan

Ø      osaa arvioida erilaisia arvo- ja uskomusjärjestelmiä

 

Keskeiset sisällöt

 

Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien näkökulmasta 

 

Ø      yksilö yhteisön jäsenenä

Ø      yksilön hyvinvointi

Ø      vaikuttaminen päätöksentekoon

Ø      oikeusjärjestelmä

Ø      valta ja vallan käytön ongelmat

Ø      sukupuoli, perhe

Elämänkatsomus

 

Ø      ateismin historiaa

Ø      muiden katsomusten historiaa

Ø      uskontokuntiin kuulumattomien oikeudet Suomessa ja eri maissa

Ø      todellisuus, todellisuuskuva, maailmankuva ja elämänkatsomus

Ø      tieto, tiede ja tutkimus

Ø      luonnollinen ja yliluonnollinen luonnontieteen valossa

Ø      ateismi, uskonnottomuus ja uskonto

Ø      oma elämänkatsomus.

Ø      onko elämällä tarkoitusta

Ø      emootiot, huumori

Ø      onnellisuus ja kärsimys

Ø      kasvatus

Ø      ajattelu aivotutkimuksen valossa

Ø      mielenterveys

Kulttuuritaidot

 

Oppilas

 

Ø      tutustuu ateistiseen  kulttuuriin

Ø      tutustuu muihin uskonnottomia kulttuureihin

Ø      tutustuu muihin kulttuureihin

Ø      tuntee viestintää uskonnottomasta näkökulmasta

Ø      tuntee taiteita uskonnottomasta näkökulmasta

Ø      tuntee kulttuurihistoria uskonnottomasta näkökulmasta

Ø      tuntee elämää uskonnottomissa yhteisöissä

Ø      osaa uskonnottomat tavat

Ø      tuntee uskonnottomien katsomusten levinneisyyden

Ø      on saanut käsityksen uskonnottoman ja muiden kulttuureiden keskinäisistä suhteista, eroista, yhtäläisyyksistä ja historiallisista juurista

Ø      tuntee ateistista ja muuta uskonnotonta kirjallisuutta, tuntee ateistisia ja muita uskonnottomia ajattelijoita

Ø      tuntee uskonnottomien järjestöjä Suomessa ja muualla maailmassa

Ø      on valmis osallistumaan uskonnottomien yhteistoimintaan ja tiedostamaan suvaitsevaisuuden merkityksen

Ø      oppii arvostamaan omaa ja uskonnotonta kulttuuria

Ø      ymmärtää tiedotusvälineiden elämänkatsomuksellisen merkityksen

Moraali

 

Ø      ateistisia käsityksiä moraalista

Ø      muita uskonnottomia käsityksiä moraalista

Ø      uskonnottomien ja uskontoihin perustuvien moraalikäsitysten eroja ja yhtäläisyyksiä

Ø      ihmisoikeudet, eläinten oikeudet ja ympäristön suojelu uskonnottomasta näkökulmasta

Ø      eri kulttuurien moraalikäsitykset yleisinhimillisestä näkökulmasta

Ø      yhteisön ja yhteiskunnan moraalinen vastuu

Ø      oikeudenmukaisuus

Ø      eettisten ongelmien ratkaiseminen

Todellisuuskuvat

 

Ø      uhkia, toiveita ja ennusteita

Ø      maailmankaikkeuden kehitys

Ø      kehitys maapallolla

Ø      ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelu

Ø      determinismi, indeterminismi, vapaus luonnontieteen näkökulmasta

Ø      ihmiselämän kiertokulku

Ø      havainnot ja toimintojen suuntaaminen niiden avulla

Ø      tiedon hankkiminen ja arviointi

Ø      mitä on olemassa

Ø      minun tulevaisuuteni

Ø      toimiminen uskonnottomuuden ja yleisinhimillisesti toivottavan tulevaisuuden hyväksi

Ø      käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta