Ateistien ehdotus perusopetuksen opetussuunnitelmaksi

Tämä aineisto päivitetään noin vuoden välein. Se on viimeksi päivitetty 22.2.2009

Sisällysluettelo
 1. 20 § Elämänkatsomustieto
 2. Vuosiluokat 1-5
  1. Tavoitteet
  2. Keskeiset sisällöt
   1. Siveys eli moraali
   2. Elämänkäsitys
   3. Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien kannalta
   4. Luonnontieteen todellisuuskäsitys (maailmankuva)
  3. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5 luokan päättyessä
   1. Siveys (moraali)
    1. Käsitteiden hallinta ja käyttö
    2. Tiedon hankinta ja soveltaminen
   2. Elämänkäsitys
    1. Käsitteiden hallinta ja käyttö
   3. Tiedon hankinta ja soveltaminen
   4. Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien kannalta
    1. Käsitteiden hallinta ja käyttö
   5. Tiedon hankinta ja soveltaminen
   6. Luonnontieteen todellisuuskäsitys (maailmankuva)
    1. Käsitteiden hallinta ja käyttö
    2. Tiedon hankinta ja soveltaminen
 3. Vuosiluokat 6-9
  1. Tavoitteet
  2. Keskeiset sisällöt
   1. Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien kannalta
   2. Elämänkäsitys
   3. Kulttuuritaidot (taito elää valtarakenteessa)
   4. Siveys eli moraali
   5. Todellisuuskäsitykset
  3. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
   1. Siveys eli moraali
    1. Käsitteiden hallinta ja käyttö
   2. Kulttuuritaidot (valtarakennetaidot)
    1. Käsitteiden hallinta ja käyttö
    2. Tiedon hankinta ja soveltaminen
   3. Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien kannalta
    1. Käsitteiden hallinta ja käyttö
    2. Tiedon hankinta ja soveltaminen
   4. Elämänkäsitys
    1. Käsitteiden hallinta ja käyttö
    2. Tiedon hankinta ja soveltaminen
   5. Todellisuuskäsitykset
    1. Käsitteiden hallinta ja käyttö
    2. Tiedon hankinta ja soveltaminen

20 § Elämänkatsomustieto

Käsitykset, siveys (moraali), ihmisyhteisöt ja ihmisten yhteiskunnat ovat puhtaasti inhimillistä alkuperää.

Elämänkatsomustieto (oikeastaan elämänkäsitystieto) pyrkii antamaan valmiuksia ymmärtää ja tutkia kaikkeutta (maailmaa) ja hallita omaa elämäänsä.

Elämänkatsomustieto (oikeastaan elämänkäsitystieto) pyrkii lisäämään uskontokuntiin kuulumattomien omanarvon tuntoa, oman ryhmän ja muiden ryhmien ihmisoikeuksien ymmärtämistä ja kunnioittamista sekä tosiasioihin perustuvaa harkintaa arkipäiväisessä päätöksen teossa.

Elämänkatsomustiedon (oikeastaan elämänkäsitystiedon) opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia minän (identiteetin) ja elämänkäsityksen muodostamiseen (rakentamiseen).

Opetus antaa valmiuksia kohdata käsityksellinen ja siveellinen (eettinen) ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä.

Elämänkatsomustiedon (oikeastaan elämänkäsitystiedon) opetuksen perusarvoja ovat vapaus, veljeys ja tasa-arvo.

Elämänkatsomustiedon (oikeastaan elämänkäsitystiedon) opetus kunnioittaa uskontokuntiin kuulumattomien kotien katsomus- ja siveysperinteitä (moraaliperinteitä).

Elämänkatsomustieto (oikeastaan elämänkäsitystieto) antaa oppilaille valmiudet ymmärtää elämän mielekkyys ja tarkoitus ilman uskontoja.

Elämänkatsomustiedon (oikeastaan elämänkäsitystiedon) opetus antaa oppilaille valmiudet puolustaa uskonnotonta todellisuuskäsitystä (maailmankatsomusta).

Elämänkatsomustiedon (oikeastaan elämänkäsitystiedon) opetus korostaa järjen käytön ja vapaan tutkimuksen merkitystä hyvän elämän ehtoina.

Elämänkatsomustiedon opetus (oikeastaan elämänkäsitystiedon) on jumalatonta (ei-teististä), eikä se tue uskoa yliluonnolliseen.

Erityisesti elämänkatsomustiedon (oikeastaan elämänkäsitystiedon) opetus opettaa havaitsemaan hyvän tieteen, huonon tieteen ja valetieteen rajat.

Kansainvälisen humanistisen liikkeen humanismin minimimääritelmä:

"…a democratic and ethical life stance, which affirms that human beings have the right and responsibility to give meaning and shape to their own lives. It stands for the building of a more humane society through an ethic based on human and other natural values in the spirit of reason and free inquiry through human capabilities. It is not theistic, and it does not accept supernatural views of reality."

Vuosiluokat 1-5

Elämänkatsomustiedon (oikeastaan elämänkäsitystiedon) opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 1-5 on tietojen, taitojen ja kokemisen kautta tarjota oppilaalle aineksia oman minän (identiteettinsä) ja elämänkäsityksen (elämänkatsomuksensa) muodostamiseen (rakentamiseen) ja siveellisesti (eettisesti) vastuuntuntoiseksi ja tekojensa seuraukset ymmärtäväksi ihmiseksi kasvamiseen.

Tavoitteet

Oppilas
 • oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden sekä tunnistamaan ilmiöiden syitä ja seurauksia
 • oppii siveellisten (eettisten) asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä järjen käyttöä arkipäivän ongelmien ratkaisemisessa
 • tutustuu monipuolisesti ateistiseen kulttuuriin ja siveyteen (etiikkaan)
 • tutustuu muihin uskonnottomiin ja uskonnollisiin käsityksiin (katsomuksiin)

Keskeiset sisällöt

Jokaisen kurssin pitää sisältää tietoja uskontokuntiin kuulumattomien siveydestä (moraalista), uskontokuntiin kuulumattomien elämänkäsityksestä (elämänkatsomuksesta), yhteisöstä ja ihmisoikeuksista uskontokuntiin kuulumattomien kannalta sekä luonnontieteen todellisuuskäsityksestä.

Siveys eli moraali

 • ihmissuhteet
 • siveyssanojen (moraalisanojen) merkitys (esim. hyvä, paha, jne.)
 • ajatustunteiden (emootioiden) merkitys (esim. viha, rakkaus, mustasukkaisuus jne.)
 • tasa-arvo ja tasapuolisuus (esim. kiusaaminen, syrjintä, epäoikeudenmukaisuus ja köyhyys)
 • ateistien syrjintä Suomessa, ajattelun ja sanan vapaus
 • hyvinvointi, pahoinvointi, onnellisuus ja onnettomuus, vapaus ja sen rajat
 • tekojen syyt, vaikuttimet (motiivit) ja seuraukset (esim. hyväksyminen ja paheksuminen)
 • oman elämäni ongelmia ja niiden ratkaisuja
 • ovatko jotkut teot aina vääriä?

Elämänkäsitys

 • kuka minä olen, keihin minä kuulun
 • mitä minä osaan, elämäni ja toiveeni
 • uskonnoton elämäntapa
 • muita elämäntapoja
 • uskonnollinen ja uskonnoton suvaitsemattomuus
 • erilaisia valtarakenteita (kulttuureja)
 • eurooppalainen valtarakenne (kulttuuri) ja valtarakennevähemmistöt (kulttuurivähemmistöt)
 • minun elämänkäsitykseni
 • todellisuus, todellisuuskäsitys
 • tieto, uskomus ja luulo
 • ateistinen elämänkäsitys
 • muita elämänkäsityksiä

Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien kannalta

 • uskonnottomien ihmisoikeudet
 • ihmisoikeudet perheessä
 • lasten oikeudet
 • ihmisoikeudet Suomessa
 • kansalaisoikeudet ja kansalaisvelvollisuudet
 • tasa-arvo perheessä ja koulussa
 • tasa-arvo ja kansanvalta Suomessa
 • rauha ja kansanvalta maailmassa
 • ihmiskunnan tulevaisuus - toiveita ja uhkia

Luonnontieteen todellisuuskäsitys (maailmankuva)

 • ympäristö ja luonto, eloton ja elävä
 • havaintojen merkitys luonnon tuntemiselle
 • syyt ja seuraukset luonnossa
 • mikä luonnossa on kaunista ja mikä rumaa?
 • elämän synty ja kehitys
 • maa ja kaikkeus (maailmankaikkeus)
 • elämän erilaisia muotoja
 • syntymä, elämä ja kuolema luonnossa
 • luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5 luokan päättyessä

Siveys (moraali)

Käsitteiden hallinta ja käyttö

Oppilas
 • käyttää sujuvasti siveyssanoja (moraalisanoja), ajatustunteita (emootioita) kuvaavia käsitteitä sekä ymmärtää, mitä vapaus, veljeys ja tasa-arvo tarkoittavat
 • osaa ottaa kantaa siihen, onko hän itse tai joku muu tehnyt hänen mielestään oikein tai väärin

Tiedon hankinta ja soveltaminen

Oppilas
 • osaa puolustaa omia siveellisiä (moraalisia) käsityksiään
 • pystyy keskustelemaan ja väittelemään niistä muiden kanssa
 • ymmärtää, että eri ihmisillä on erilaisia käsityksiä siveellisten (moraalisten) ongelmien ratkaisusta
 • oppii suhtautumaan sekä aineelliseen (fyysiseen) että henkiseen väkivaltaan kielteisesti
 • oppii etsimään ongelmiin väkivallattomia ratkaisuja
 • oppii ymmärtämään tekojen syitä, vaikuttimia ja seurauksia

Elämänkäsitys

Käsitteiden hallinta ja käyttö

Oppilas
 • ymmärtää miten tieto, uskomus ja luulo eroavat toisistaan
 • osaa erottaa toisistaan ateistisen ja uskonnollisen elämänkäsityksen
 • osaa tunnistaa uskonnollisen ja muun suvaitsemattomuuden
 • osaa erottaa ennakkoluulon tiedosta

Tiedon hankinta ja soveltaminen

Oppilas
 • rohkenee esittää omia käsityksiään
 • ymmärtää, että käsityksiä tulee perustella
 • pystyy hahmottamaan ajatuksen ja sananvapauden merkityksen omassa elämässään
 • osaa hahmottaa perheen oman kulttuurin osana maailman valtarakenteiden (kulttuurien) monimuotoisuutta.

Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien kannalta

Käsitteiden hallinta ja käyttö

Oppilas
 • ymmärtää, että kansanvaltaan kuuluvat myös vähemmistöjen oikeudet
 • osaa luetella tärkeimmät ihmisoikeudet ja ymmärtää käytettyjen sanojen merkitykset
 • ymmärtää käsitteet tasa-arvo, tasapuolisuus ja kansanvalta

Tiedon hankinta ja soveltaminen

Oppilas
 • osaa luetella tärkeimmät ihmisoikeudet ja ymmärtää käytettyjen sanojen merkitykset
 • osaa käyttäytyä kohteliaasti
 • osaa sopia pienet erimielisyydet neuvottelemalla
 • osaa arvostaa toisten koululaisten oikeuksia ja koulun työrauhaa
 • osaa arvostaa avoimuutta, totuutta ja rehellisyyttä

Luonnontieteen todellisuuskäsitys (maailmankuva)

Käsitteiden hallinta ja käyttö

Oppilas
 • tuntee luonnontieteen käsityksen elämän synnystä ja kehityksestä maapallolla
 • tuntee pääpiirteissään (maailman) kaikkeuden rakenteen ja kehityksen
 • tuntee pääpiirteissään ihmisen aseman ja aineen kiertokulun luonnossa

Tiedon hankinta ja soveltaminen

Oppilas
 • ymmärtää luonnon ja ympäristön tärkeyden ihmiselle
 • osaa toimia luontoa kunnioittaen ja on omaksunut kestävän kehityksen periaatteita.

Vuosiluokat 6-9

Elämänkatsomustiedon (oikeastaan elämänkäsitystiedon) opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 6-9 on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman elämänkäsityksen ja muiden käsitysten luonteesta ja merkityksestä sekä näin tukea oppilaan oman elämänkäsityksen ja siveellisen (eettisen) käsityksen (näkemyksen) muodostumista (rakentumista).

Tavoitteet

Oppilas
 • osaa etsiä ja rakentaa minuuttaan (identiteettiään) ja elämänkäsitystään ja oppia samalla hahmottamaan koko­naisuuksia, kasvaen kohtaamaan epävarmuutta ja kehittäen taitojaan ilmaista itseään ja elämän­käsitystään
 • tuntee ateistisen elämänkäsityksen perusteet sekä muita uskonnottomia ja uskonnollisia elämänkäsityksiä
 • tuntee uskontokuntiin kuulumattomien aseman Suomessa ja muualla maailmassa
 • pystyy perustelemaan omaa elämänkäsitystään ja puolustamaan sitä
 • tuntee siveellisen (eettisen) ajattelun peruskäsitteitä ja uskonnottoman siveystieteen (etiikan) perusteita sekä osaa soveltaa näitä siveelliseen (eettiseen) pohdintaan ja toimintaansa
 • tiedostaa todellisuuskäsityksensä (maailmankatsomuksensa) muodostumiseen (rakentumiseen) vaikuttavia tekijöitä ja osaa etsiä uutta tietoa
 • tiedostaa oman elämän hallinnan tärkeyden
 • tiedostaa järjen ja perustelujen käytön ratkaisujen teossa
 • osaa arvioida omaa, oman maan ja maailman tulevaisuutta erilaisten ratkaisumallien avulla
 • tuntee tärkeimpien ihmisoikeusasiakirjojen sisällön erityisesti uskontokuntiin kuulumattomien ihmisoikeuksien osalta
 • osaa arvioida periaatteiden, ratkaisujen ja tekojen oikeudenmukaisuutta
 • osaa arvioida syitä ja seurauksia luonnossa ja ihmisyhteisöissä
 • osaa puolustaa ihmisoikeuksia, suvaitsevuutta ja oikeudenmukaisuutta erityisesti uskontokuntiin kuulumattomien kannalta
 • on valmis auttamaan ja osallistumaan
 • osaa erottaa hyvän tieteellisen tiedon huonosta tieteestä ja valetieteestä
 • osaa arvioida hyvän tieteen, huonon tieteen ja valetieteen vaikutuksia yhteisön elämään
 • tuntee ilmiöiden luonnontieteellisen selittämistavan
 • osaa arvioida erilaisia arvo- ja uskomusjärjestelmiä

Keskeiset sisällöt

Jokaisen kurssin pitää sisältää tietoja uskontokuntiin kuulumattomien siveydestä (moraalista), uskontokuntiin kuulumattomien elämänkäsityksestä, muista elämänkäsityksistä, yhteisöstä ja ihmisoikeuksista uskontokuntiin kuulumattomien kannalta sekä luonnontieteen todellisuuskäsityksestä (maailmankuvasta).

Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien kannalta

 • yksilö yhteisön jäsenenä
 • yksilön hyvinvointi
 • vaikuttaminen päätöksentekoon
 • oikeusjärjestelmä
 • valta ja vallan käytön ongelmat
 • sukupuoli, perhe

Elämänkäsitys

 • ateismin historiaa
 • muiden käsitysten historiaa
 • uskontokuntiin kuulumattomien oikeudet Suomessa ja eri maissa
 • todellisuus, todellisuuskäsitys ja elämänkäsitys
 • tieto, tiede ja tutkimus
 • luonnollinen ja yliluonnollinen hyvän luonnontieteen mukaan
 • ateismi, uskonnottomuus ja uskonto
 • oma elämänkäsitys
 • onko elämällä tarkoitusta
 • emootiot, huumori
 • onnellisuus ja kärsimys
 • kasvatus
 • ajattelu aivotutkimuksen mukaan
 • mielenterveys

Kulttuuritaidot (taito elää valtarakenteessa)

Oppilas
 • tutustuu ateistiseen valtarakenteeseen (kulttuuriin)
 • tutustuu muihin uskonnottomiin valtarakenteisiin (kulttuureihin)
 • tutustuu muihin valtarakenteisiin (kulttuureihin)
 • tuntee viestintää uskonnottomien kannalta
 • tuntee taiteita uskonnottomien kannalta
 • tuntee valtarakenteiden historiaa (kulttuurihistoriaa) uskonnottomalta kannalta 
 • tuntee elämää uskonnottomissa yhteisöissä
 • osaa uskonnottomat tavat
 • tuntee uskonnottomien käsitysten levinneisyyden
 • on saanut käsityksen uskonnottoman ja muiden valtarakenteiden (kulttuureiden) keskinäisistä suhteista, eroista, yhtäläisyyksistä ja historiallisista juurista
 • tuntee ateistista ja muuta uskonnotonta kirjallisuutta, tuntee ateistisia ja muita uskonnottomia ajatuksia
 • tuntee uskonnottomien järjestöjä Suomessa ja muualla maailmassa
 • on valmis osallistumaan uskonnottomien yhteistoimintaan ja tiedostamaan suvaitsevuuden merkityksen
 • oppii arvostamaan omaa ja uskonnotonta perinnettään
 • ymmärtää tiedotusvälineiden elämänkäsityksellisen merkityksen

Siveys eli moraali

 • ateistisia käsityksiä siveydestä (moraalista)
 • muita uskonnottomia käsityksiä siveydestä (moraalista)
 • uskontojen käsityksiä siveydestä (moraalista)
 • uskonnottomien ja uskontoihin perustuvien siveyskäsitysten (moraalikäsitysten) eroja ja yhtäläisyyksiä
 • ihmisoikeudet, eläinten oikeudet ja ympäristön suojelu uskonnottomalta kannalta
 • eri valtarakenteiden (kulttuurien) siveyskäsitykset (moraalikäsitykset) yleisinhimilliseltä kannalta 
 • yhteisön ja yhteiskunnan siveellinen (moraalinen) vastuu
 • oikeudenmukaisuus
 • siveellisten (eettisten) ongelmien ratkaiseminen

Todellisuuskäsitykset

 • uhkia, toiveita ja ennusteita
 • (maailman) kaikkeuden kehitys
 • kehitys maapallolla
 • ympäristön ja valtarakenneperinnön (kulttuuriperinnön) suojelu
 • lainalaisuusoppi (determinismi), satunnaisoppi (indeterminismi), vapaus luonnontieteen näkökulmasta
 • ihmiselämän kiertokulku
 • havainnot ja toimintojen suuntaaminen niiden avulla
 • tiedon hankkiminen ja arviointi
 • mitä on olemassa
 • minun tulevaisuuteni
 • toimiminen uskonnottomuuden ja yleisinhimillisesti toivottavan tulevaisuuden hyväksi
 • käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Siveys eli moraali

Käsitteiden hallinta ja käyttö

Oppilas

 • kykenee vastuulliseen siveelliseen (eettiseen) pohdintaan
 • tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia
 • tuntee siveellisen (eettisen) ajattelun peruskäsitteitä ja uskonnottoman siveystieteen (etiikan) perusteita sekä osaa soveltaa näitä siveelliseen (eettiseen) pohdintaan ja toimintaansa
 • osaa puolustaa ihmisoikeuksia, suvaitsevuutta ja oikeudenmukaisuutta erityisesti uskontokuntiin kuulumattomien kannalta
 • on valmis auttamaan ja osallistumaan
 • osaa arvioida periaatteiden, ratkaisujen ja tekojen oikeudenmukaisuutta
 • osaa arvioida syitä ja seurauksia luonnossa ja ihmisyhteisöissä
 • osaa puolustaa ihmisoikeuksia, suvaitsevuutta ja oikeudenmukaisuutta erityisesti uskontokuntiin kuulumattomien kannalta
 • kykenee hallitsemaan ryhmän ristiriitoja ja ongelmia luovalla tavalla

Kulttuuritaidot (valtarakennetaidot)

Käsitteiden hallinta ja käyttö

Oppilas
 • tuntee ateistisen ja uskonnottoman perinteen peruskäsitteet ja sisällön
 • tuntee muita valtarakenteita (kulttuureja), niiden alkuperän ja peruspiirteitä
 • tuntee ateistista ja muuta uskonnotonta kirjallisuutta
 • tuntee uskonnottomien järjestöjä Suomessa ja muualla maailmassa
 • ymmärtää ateistisen ja uskonnollisen käsityksen eron.

Tiedon hankinta ja soveltaminen

Oppilas
 • on valmis osallistumaan uskonnottomien yhteistoimintaan ja tiedostaa suvaitsevaisuuden merkityksen
 • Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien kannalta

Yhteisö ja ihmisoikeudet uskontokuntiin kuulumattomien kannalta

Käsitteiden hallinta ja käyttö

Oppilas
 • tuntee uskontokuntiin kuulumattomien aseman Suomessa ja muualla maailmassa
 • tuntee tärkeimpien ihmisoikeusasiakirjojen sisällön erityisesti uskontokuntiin kuulumattomien ihmisoikeuksien osalta
 • ymmärtää vallan käyttöön liittyviä käsitteitä

Tiedon hankinta ja soveltaminen

Oppilas
 • osaa arvioida syitä ja seurauksia ihmisyhteisöissä
 • ymmärtää vallan käytön ongelmat

Elämänkäsitys

Käsitteiden hallinta ja käyttö

Oppilas
 • tuntee ateistisen elämänkäsityksen perusteet sekä muita uskonnottomia ja uskonnollisia elämänkäsityksiä
 • tuntee inhimilliset perustarpeet

Tiedon hankinta ja soveltaminen

Oppilas
 • osaa vastata kysymykseen ”Onko elämällä tarkoitus?”.
 • osaa arvioida erilaisia arvo- ja uskomusjärjestelmiä
 • pystyy perustelemaan omaa elämänkäsitystään ja puolustamaan sitä
 • tiedostaa oman elämän hallinnan tärkeyden

Todellisuuskäsitykset

Käsitteiden hallinta ja käyttö

Oppilas
 • tuntee ilmiöiden luonnontieteellisen selittämistavan
 • osaa erottaa hyvän tieteellisen tiedon huonosta tieteestä ja valetieteestä
 • osaa arvioida syitä ja seurauksia luonnossa
 • tuntee (maailman) kaikkeuden ja maapallon kehityksen
 • tuntee elämän synnyn ja kehityksen maapallolla
 • ymmärtää ihmiselämän kiertokulun
 • osaa vastata kysymykseen ”Mitä on olemassa?”
 • ymmärtää, kenellä on todistusvelvollisuus (väitteen esittäjällä)
 • ymmärtää ympäristön ja kulttuuriperinnön vaalimisen tärkeyden

Tiedon hankinta ja soveltaminen

Oppilas
 • kokee elämän mielekkääksi
 • pystyy välttämään petetyksi tulemista
 • pystyy käyttämään nykyaikaisia viestintävälineitä todellisuuskäsityksensä (maailmankuvansa) päivittämiseen
 • pystyy arvioimaan viestintävälineiden välittämiä tietoja
 • pystyy ennakoimaan tulevaa kehitystä
 • pystyy toimimaan ennalta arvaamattomissa tilanteissa
 • on valmis toimimaan ympäristön ja valtarakenneperinnön (kulttuuriperinnön) vaalimisen puolesta
 • osaa arvioida hyvän tieteen, huonon tieteen ja valetieteen vaikutuksia yhteisön elämään
 • tiedostaa todellisuuskäsityksensä (maailmankatsomuksensa) rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa etsiä uutta tietoa
 • tiedostaa järjen ja perustelujen käytön ratkaisujen teossa
 • osaa arvioida omaa, oman maan ja maailman tulevaisuutta erilaisten ratkaisumallien valossa