Aamu- ja iltapäivätoiminta

Pienten koululaisten iltapäivähoito on lakisääteistä, kuntien vastuulla olevaa toimintaa. Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito on säädösten mukaan uskonnollisesti tunnustuksetonta ja poliittisesti sitoutumatonta toimintaa.

Opetushallituksen velvoittavan määräyksen mukaan toiminta "pohjautuu perusopetuksen arvoihin, joita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Toiminnan tulee perusopetuksen tavoin edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista."

Iltapäivätoiminta on maksullista.

Virallinen valvontavelvollisuus asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi on kunnalla, joka on palvelun tilaaja.

Kolme vuotta sitten tehdyn Esa Iivosen selvityksen mukaan kunnat tuottavat iltapäiväkerhoista noin puolet. Toinen puoli hankitaan ulkopuolisilta toimijoita erilaisin sopimusjärjestelyin. Niistä noin puolet on erilaisia kolmannen sektorin järjestöjä, kuten urheiluseuroja ja lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä järjestöjä. Kokonaismäärästä noin neljänneksen ovat saaneet hoitaakseen evankelis-luterilaiset seurakunnat ja seurakuntayhtymät.

Kunnat ovat tilanneet eri toimioiden iltapäiväkerhoja siten, että jollakin alueella saattaa toimia vain seurakunnan kerho. Vanhemmalla ei ole tällöin mahdollisuutta valita muuta kuin seurakunnan kerho, sillä lapsi ei voi yksin kulkea koulun jälkeen pitkiä matkoja. Kun kyse on julkisesta palvelusta, kerhojen tulisi olla suhteellisen tasalaatuisia ja toimia samojen pelisääntöjen mukaan.

Mikäli kunnat antavat aamu- ja iltapäivähoidon tuottamista myös uskonnollisten seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien hoidettavaksi, niitä koskevissa avustus- ja palvelusopimuksissa sekä niiden valvonnassa tulisi kiinnittää erityinen huomio siihen, että toiminta ei saa olla luonteeltaan uskonnollista.

Valvontavelvollisuutta on myös lapsen vanhemmilla. Toiminnan puoluettomuus syytä kysymällä varmistaa, että toimintaan ei sisälly uskonnollista ohjelmaa eikä johdettua uskonnon harjoittamista.

Suomen perustuslain sekä opetushallituksen ohjeiden mukaan kenenkään ei tarvitse osallistua uskonnon harjoittamiseen. Myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa on huomioitava uskonnon harjoittamiseen osallistumattomien lasten asiallinen kohtelu.

Havaituista epäkohdista on syytä keskustella henkilökunnan jäsenten ja heidän esimiehensä kanssa, sekä ilmoittaa ongelmista kunnan vastaaville viranomaisille, jotka ovat tämän julkisen palvelun tilaajia.

Julkisissa palveluissa tulee kunnioittaa kaikkien ihmisten ja varsinkin pienten, puolustuskyvyttömien lasten yhdenvertaista, tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua myös uskontojen ja vakaumusten suhteen.

Linkkejä: