Elämänkatsomustiedon opinnot yliopistossa

Elämänkatsomustieto
25.0 - 60.0 op.

Sisällysluettelo

 1. 71004 Elämänkatsomustiedon perusopinnot
  1. 61586 Elämänkatsomustiedon didaktiikan perusosa
   1. Ajoitus
   2. Tavoite:
   3. Sisältö
   4. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   5. Arviointi
   6. Lisätiedot
   7. Toteutus ja työtavat
  2. 710152 Kf160 Johdatus tieteenfilosofiaan
   1. Tavoite
   2. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   3. Suoritustavat
   4. Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Kristian Klockars
  3. 710133 Kf131 Johdatus etiikkaan
   1. Tavoite
   2. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   3. Suoritustavat
   4. Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Olli Loukola
  4. Luentokurssi: Kf131 Johdatus etiikkaan [06.09.2011]
   1. Tavoite
   2. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   3. Suoritustavat
   4. Vastuuhenkilö Yliopistonlehtori Kristian Klockars
  5. Luentokurssi: Kf132 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan
  6. 71003 Kf281 Filosofian metodiopinnot
   1. Edeltävät opinnot
   2. Tavoite
   3. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   4. Suoritustavat
   5. Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Kristian Klockars
  7. 403089 Johdatus tieto-oppiin (FTE140)
   1. Kohderyhmä
   2. Ajoitus
   3. Tavoite
   4. Sisältö
   5. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   6. Suoritustavat
   7. Arviointi
   8. Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Markus Lammenranta
  8. 106511 Uskontotieteen perusteet (UST111)
   1. Tavoite
   2. Sisältö
   3. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   4. Suoritustavat
  9. Antropologian peruskäsitteet ja antropologinen näkökulma inhimilliseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
   1. Sisältö
   2. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   3. Suoritustavat
   4. Luentokurssi tai tentittävä kirjallisuus.
 2. 71008 Elämänkatsomustiedon aineopinnot
  1. 404405 Maailman uskontoperinteet HUM (USH112)
   1.  Kohderyhmä
   2. Ajoitus
   3. Tavoite
   4. Sisältö
   5. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   6. Suoritustavat
   7. Vastuuhenkilö Lehtori 1 tai professori 1
   8. Lisätiedot
  2. 1900-luvun antropologian tutkimushistoria; yhteiskunta ja kulttuuri antropologian yleisenä tutkimuskohteena.
   1. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   2. Suoritustavat
  3. 71133 Kf230 Etiikka
   1. Edeltävät opinnot
   2. Tavoite
   3. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   4. Suoritustavat
   5. Vastuuhenkilö Professori Timo Airaksinen
  4. 71134 Kf240 Yhteiskuntafilosofia
   1. Edeltävät opinnot
   2. Tavoite
   3. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   4. Suoritustavat
   5. Vastuuhenkilö Professori Heta Gylling
   6. Lisätiedot
  5. 71154 Kf280 Käytännöllisen filosofian proseminaari
   1. Edeltävät opinnot
   2. Tavoite
   3. Suoritustavat
  6. 106530 Suomalainen kansanusko (UST130)
   1. Oppimateriaali ja kirjallisuus
   2. Suoritustavat

71004 Elämänkatsomustiedon perusopinnot

25.0 op.

Pakollinen

61586 Elämänkatsomustiedon didaktiikan perusosa

3.0 op.

Ajoitus

2. Opintovuosi, I periodi

Tavoite:

Opiskelija ymmärtää:

elämänkatsomustiedon aseman ja luonteen opetussuunnitelman perusteissa ja koulun kasvatustyön kokonaisuudessa uskonnonvapauden ja muiden ihmisoikeuksien näkökulman koulun toiminnassa pääpiirteet elämänkatsomustiedosta taustaltaan monitieteisenä koulun oppiaineena kotien ja oppilaiden katsomuksellisista lähtökohdista lähtevän uskonnottoman moraali- ja katsomusopetuksen filosofiset ja didaktiset perusteet

Opiskelijalla on valmiuksia:

tukea oppilaiden kasvua ja antaa heille välineitä identiteetin ja elämänkatsomuksen etsimiseen ja rakentamiseen etsiä ratkaisuja elämänkatsomustiedon käytännön opetuksessa esiin tuleviin kysymyksiin opetussuunnitelman perusteiden pohjalta voimassa olevien säädösten pohjalta rakentaa vastaus koulun toiminnassa esiin tuleviin uskonnonvapautta ja ihmisoikeuksia koskeviin kysymyksiin

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan suomalaisen katsomusopetuksen mallia, sen historiaa ja sitä koskevia säädöksiä esimerkiksi uskonnonvapauslakia, erityisesti elämänkatsomustiedon näkökulmasta. Opetussuunnitelmien pohjalta määritetään, mitä elämänkatsomustieto on ja tutustutaan elämänkatsomustiedon taustatieteisiin. Keskeisiä sisältöalueita ovat elämänkatsomuksen rakentuminen, ihmisoikeus- ja kestävää kehitystä edistävä kasvatus sekä uskonnoton moraali- ja katsomusopetus monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Suoritettava kirjallisuus:
 • Kotkavirta, J. 2007. Elämänkatsomustiedon opetuksen pitkän aikavälin kehitystehtävistä. Teoksessa Kallioniemi A. & Salmenkivi, E. (toim.) Katsomusopetuksen kehittämishaasteita. Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279, 113-123. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Salmenkivi E. et al. 2007. Elämänkatsomustiedon kehkeytyminen. Teoksessa Kallioniemi A. & Salmenkivi, E. (toim.) Katsomusopetuksen kehittämishaasteita. Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279, 125-162. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Salmenkivi, E. 2003. Elämänkatsomustiedon rajoilla. Teoksessa Elo P., Heinlahti K. & Kabata, M. (toim.) Hyvän elämän katsomustieto: Feto ry:n vuosikirja 2003, 32-40. Helsinki: Feto.
 • Salmenkivi, E. 2007. Elämänkatsomustieto ja sen opetus. Teoksessa Sakaranaho T. & Jämistö A. (toim.) Monikultturisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus. Uskontotiede 11, 83-100. Helsinki. Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos.
 • Tomperi, T. 2003. Elämänkatsomustiedon identiteetti opetussuunnitelmassa. Teoksessa Elo P., Heinlahti K. & Kabata, M. (toim.) Hyvän elämän katsomustieto: Feto ry:n vuosikirja 2003, 10-31. Helsinki: Feto.
 • Tomperi, T. 2004: Elämänkatsomustiedon tiedetaustasta. Teoksessa Ahonen S. & Siikaniva A. (toim.) Eurooppalainen ulottuvuus - Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 6.2.2004. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 252, 392-408. Helsinki: Yliopistopaino.
Kurssi toimii luokanopettajien peruskoulussa opetettavien aineiden monialaisten opintojen elämänkatsomustiedon perusosan lisäksi useiden tiedekuntien yhteistyönä opetettavaan elämänkatsomustiedon arvosanaan (25/60 op) kuuluvana elämänkatsomustiedon didaktiikan peruskurssina.

Oheiskirjallisuus:
 • Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja (2000) . Suomen UNESCO-toimikunnan julkaisuja 78. Helsinki: Suomen kansallinen UNESCO-toimikunta.
 • Verkkoaineistoja: [ http://www.feto.fi] > ET ja : [ http://www.helsinki.fi/et]

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ryhmäistuntoihin. Numeroarviointi perustuu tenttitulokseen. Aktiivisuus ja oivaltavuus ryhmäkeskusteluissa ja luennoilla voi vaikuttaa korottavasti arvosanaan.

Lisätiedot

Monialaisissa opinnoissa evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon perusosat ovat vaihtoehtoisia. Opiskelija voi opiskella pakollisena vain toisen opintojakson. Luokanopettaja voi kuitenkin joutua opettamaan näistä aineista kumpaakin. Ammatillisen pätevöitymisen vuoksi on suositeltavaa suorittaa sekä evankelisluterilaisen uskonnon että elämänkatsomustiedon perusosa. Opiskelija voi liittää ylimääräisenä suorittamansa opintojakson tutkintoonsa valinnaisina opintoina.

Toteutus ja työtavat

Luennot: 20 tuntia
Ryhmäopetus : 8 tuntia
Itsenäinen työskentely : 50 tuntia
Tentti: 2 tuntia

Luento-opetuksessa pyritään vuorovaikutteisuuteen ja luennoilla käydään läpi jakson tavoitteiden kannalta olennaisimmat sisällöt. Ryhmäopetuksessa syvennetään erilaisten tehtävien ja keskusteluiden kautta luennoilla käsiteltyjä asioita. Ryhmäistunnoissa annetaan joitain itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, jotka käsitellään seuraavalla ryhmäkerralla. Muu itsenäinen työ liittyy opetuksessa ja keskusteluissa esiin tulleiden asioiden itsenäiseen syventämiseen, kirjallisuuteen perehtymiseen ja tenttiin valmistautumiseen. Tutustuminen etukäteen elämänkatsomustiedon sisältöihin perusopetuksessa ja lukiossa on suositeltavaa

710152 Kf160 Johdatus tieteenfilosofiaan

3.0 op.

Tavoite

Tavoitteena on esitellä tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteellisen argumentaation rakennetta ja pätevyyden ehtoja, tieteellisen tiedon luonnetta ja tärkeimpiä tieteenfilosofisia koulukuntia. Lisäksi opintojaksossa perehdytään tärkeimpien yhteiskuntatieteellisten teorioiden filosofisiin sovelluksiin.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Suoritetaan joko a tai b:
 • a) Kiikeri M & Ylikoski P, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimuk-seen sekä Raatikainen P, Ihmistieteet ja filosofia
 • b) Chalmers A, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15; sekä Fay B, Contemporary Philosophy of Social Science.

Suoritustavat

Luentokurssin ja siihen liittyvän oheislukemiston loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu tiedekuntatentissä.

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Kristian Klockars

 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf160 Johdatus tieteenfilosofiaan [24.09.2011] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf160 Johdatus tieteenfilosofiaan [22.10.2011] Klockars Kristian E
 • Luentokurssi: Kf160 Johdatus tieteenfilosofiaan [01.11.2011] Pöyhönen H Samuli
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf160 Johdatus tieteenfilosofiaan [26.11.2011] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf160 Johdatus tieteenfilosofiaan [31.03.2012] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf160 Johdatus tieteenfilosofiaan [28.01.2012] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf160 Johdatus tieteenfilosofiaan [25.02.2012] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf160 Johdatus tieteenfilosofiaan [05.05.2012] Klockars Kristian E

710133 Kf131 Johdatus etiikkaan

3.0 op.

Tavoite

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija etiikan peruskäsitteisiin ja ongelmiin, keskeisiin suuntauksiin ja teorioihin.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Luentojen oheislukemisto :
 • Häyry M: Hyvä elämä ja oikea käytös
 • Tiedekuntatentin kirjallisuus :
 • Norman R: The Moral Philosophers (2. painos), s. 1-156
 • Schafer-Landau R: The Fundamentals of Ethics.

Suoritustavat

Luentokurssin ja siihen liittyvän oheislukemiston loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu tiedekuntatentissä.

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Olli Loukola

Luentokurssi: Kf131 Johdatus etiikkaan [06.09.2011]

Loukola Olli K
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf131 Johdatus etiikkaan [24.09.2011] Loukola Olli K
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf131 Johdatus etiikkaan [22.10.2011] Loukola Olli K
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf131 Johdatus etiikkaan [28.01.2012] Loukola Olli K
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf131 Johdatus etiikkaan [26.11.2011] Loukola Olli K
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf131 Johdatus etiikkaan [25.02.2012] Loukola Olli K
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf131 Johdatus etiikkaan [05.05.2012] Loukola Olli K
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf131 Johdatus etiikkaan [31.03.2012] Loukola Olli K
 • 710134 Kf132 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan
 • 3.0 op.

Tavoite

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yhteiskuntafilosofian peruskäsitteisiin ja ongelmiin, keskeisiin suuntauksiin ja teorioihin.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Luentojen oheislukemisto:
 • Häyry M: Ihannevaltio.
Tiedekuntatentin kirjallisuus:
 • Christman J: Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction.

Suoritustavat

Luentokurssin ja siihen liittyvän oheislukemiston loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu tiedekuntatentissä.

Vastuuhenkilö Yliopistonlehtori Kristian Klockars

Luentokurssi: Kf132 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan

[06.09.2011] Kyllönen Simo P
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf132 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan [24.09.2011] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf132 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan [22.10.2011] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf132 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan [05.05.2012] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf132 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan [25.02.2012] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf132 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan [28.01.2012] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf132 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan [31.03.2012] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf132 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan [26.11.2011] Klockars Kristian E

71003 Kf281 Filosofian metodiopinnot

1.0 op.

Edeltävät opinnot

Perusopinnot.

Tavoite

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tieteellisen esityksen laatimiseen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 • Rosenberg J F: The Practice of Philosophy (Huom! 3. uud. painos).

Suoritustavat

Opiskelijat suorittava kirjallisuuskuulustelun tiedekuntatentissä ennen ensimmäisen proseminaarin suoritusta. Lisäksi opiskelijat perehtyvät seminaariryhmässään filosofisiin tietokantoihin.

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Kristian Klockars

 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf281 Filosofian metodiopinnot [24.09.2011] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf281 Filosofian metodiopinnot [22.10.2011] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf281 Filosofian metodiopinnot [05.05.2012] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf281 Filosofian metodiopinnot [31.03.2012] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf281 Filosofian metodiopinnot [26.11.2011] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf281 Filosofian metodiopinnot [25.02.2012] Klockars Kristian E
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf281 Filosofian metodiopinnot [28.01.2012] Klockars Kristian E

403089 Johdatus tieto-oppiin (FTE140)

3.0 op.

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen ja suunnattu sekä pääaineopiskelijoille että sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus

Pääaineopiskelijat suorittavat jakson ensimmäisenä syksynä, sivuaineopiskelijat suorittavat sen filosofian opintojen alkuvaiheessa. Opintojaksosta järjestetään luentokurssi vuosittain syyslukukaudella.

Tavoite

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija tieto-opin kysymyksiin, menetelmiin ja peruskäsitteisiin.

Sisältö


Opintojaksossa käsitellään tiedon ja uskomusten oikeutuksen ehtoja ja mahdollisuutta sekä tutustutaan keskeisiin tiedon ja oikeutuksen lähteisiin.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Opintojakson tiedekuntatentissä suorittava valitsee tentittäväkseen jomman kumman seuraavista teoksista:
 • M. Lammenranta, Tietoteoria.
 • L. BonJour, Epistemology: Classical Problems and Responses.

Suoritustavat

Luentokurssin ja siihen liittyvän oheislukemiston loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu tiedekuntatentissä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Markus Lammenranta

Korvaavuusasiat: Amanuenssi Terhi Kiiskinen

Kuulustelija tiedekuntatentissä: yliopistonlehtori Markus Lammenranta

106511 Uskontotieteen perusteet (UST111)

4.0 op.

Tavoite

Opintojakson tavoitteena on uskontotieteen tutkimuskohteiden, peruskäsitteiden sekä teoreettisten lähtökohtien yleistuntemus. Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia soveltaa uskontotieteen näkökulmia kulttuurin ja yhteiskunnan tulkitsemiseen.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan uskontotieteen identiteettiä ja rajoja, uskonnon määrittelyä ja uskontotieteen kytkeytymistä aate- ja oppihistoriaan. Kurssilla perehdytään myös suomalaisen uskontotieteen vaiheisiin ja nykytutkimukseen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Kirjallisuus
Luentokurssi (28t) ja kirjallisuus:
 • O. Fingerroos, M. Opas & T. Taira (toim.), Uskonnon paikka (s.53-71, 209-410).
 • K.Ketola et al: näköaloja uskontoon (v. 1998 painos tai myöhempi; sivut 12-138, 174-212; artikkelit: "Mitä on uskontotiede?"; "Uskontotiedettä tekemässä"; "Kertokaa lisää jumalasuhteestanne"; "Uskonto ja moderni yhteiskunta"; "Uskonto ja vaietut naiset").
Lisäksi opettajan kurssilla antama aineisto.

Suoritustavat

Luennot ja kirjallisuus tentitään xxx klo xxx

Rästikertauksen voi suorittaa tiedekuntatentissä xx tai ensimmäisessä kesätentissä.

Luennot

Luentokussin (28t) Uskontotieteen perusteet pitää uskontotieteen yliopistonlehtori
Heikki Pesonen
1.11.-13.12., ti 14-16, to 14-16 XX

???? Elämänkatsomustieto Tavoite

Antropologian peruskäsitteet ja antropologinen näkökulma inhimilliseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Sisältö

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 • Metcalf, Peter: Anthropology: the Basics (2005, London: Routledge).
ja
 • Schultz, Emily A. & Lavenda, Robert. H: Cultural Anthropology: A Perspective on the Human Condition. Oxford University Press. (8. painos)

Suoritustavat

Luentokurssi tai tentittävä kirjallisuus.

71008 Elämänkatsomustiedon aineopinnot

35.0 op.

Pakollinen

404405 Maailman uskontoperinteet HUM (USH112)

6.0 op.

 Kohderyhmä

Jakso on pakollinen kaikille uskontotiedettä pää- tai sivuaineena opiskeleville.

Ajoitus

Suositellaan suoritettavaksi heti uskontotieteen opintojen alussa.

Tavoite

Opintojakson tavoitteena on maailman uskontoperinteiden perustuntemus.

Sisältö

Kurssilla perehdytään uskontojen historiaan, maantieteelliseen jakautumiseen, oppeihin ja toimintaan. Tarkastelun kohteena on myös uskontoperinteiden kytkeytyminen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 • N. Smart, Uskontojen maailma

Suoritustavat

Luentokurssi ja kirjallisuus. Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot kirjalla:

 • L. Woodhead (ed.) Religions in the modern world: traditions and transformations (375 sivua).

Vastuuhenkilö Lehtori 1 tai professori 1

Lisätiedot

Opintojakson opetukseen ilmoittaudutaan seuraavan linkin kautta: 106512 Maailman uskontoperinteet (UST112)

???? Elämänkatsomustieto Tavoite

1900-luvun antropologian tutkimushistoria; yhteiskunta ja kulttuuri antropologian yleisenä tutkimuskohteena.

Opetuksen tavoitteena on tarjota yleinen viitekehys, jonka avulla opiskelija voi mieltää myöhempien opintojaksojen käsittelemät tutkimusalat ja teoriat osaksi antropologiaa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Tiedekuntatenttikirjallisuus:
 • Sahlins, M: Tribesmen
 • Malinowski: Argonauts of the Western Pacific
 • Bohannan, Paul & Glazer, Mark (1988): High Points in Anthropology
 • Basso, Keith H. (1996): Wisdom sits in places: Landscape and Language Among the Western Apache

Suoritustavat

Kirjatentti sosiaali- ja kulttuuriantropologian tiedekuntatenttipäivinä.

71133 Kf230 Etiikka

5.0 - 10.0 op.

Edeltävät opinnot

Kf125, Kf131 ja Kf132.

Tavoite

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija systemaattisen etiikan peruskäsitteisiin ja ongelmiin, tärkeimpiin normatiivisen etiikan suuntauksiin, yleiseen arvo- ja normiteoriaan sekä niiden käytännön sovelluksiin.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Kaikille yhteinen osa, suoritetaan kohdat a ja b (5 op):
 • a) Timmons M: Moral Theory (3 op)
 • b) Darwall S: Philosophical Ethics (2 op)
Yhteisen osuuden täydennykseksi voidaan suorittaa jokin/jotkin seuraavista vaihtoehdoista c-i:
 • c) Blackburn S: Ruling Passions (2 op)
 • d) Critchley S: Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas (2 op)
 • e) Hooker B: Ideal Code, Real World sekä Häyry M: Mahdollisimman monen onnellisuus (3 op)
 • f) MacIntyre A: After Virtue (on suom.) (2 op)
 • g) Madison G & Fairbarn M: The Ethics of Postmodernity: Current Trends in Continental Thought (2 op)
 • h) Miller A: An Introduction to Contemporary Metaethics (2 op)
 • i) Smith M: The Moral Problem (2 op)
 • j) Scanlon T: What We Owe to Each Other (2 op).

Suoritustavat

Luentokurssi tai -kursseja oheislukemistoineen ja loppukuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu tiedekuntatentissä. Opintojakson yhteisestä osasta järjestetään yleensä kevätlukukaudella perusluento (3 op), jota voi täydentää joko tutoriaalilla (2 op) tai luennoit-sijan ilmoittamalla oheislukemistolla. Pääaineopiskelijoille suositellaan osallistumista tutori-aaliin.

Vastuuhenkilö Professori Timo Airaksinen

 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf230 Etiikka [16.08.2011] Airaksinen Timo
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf230 Etiikka [24.09.2011] Airaksinen Timo
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf230 Etiikka [22.10.2011] Airaksinen Timo
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf230 Etiikka [26.11.2011] Airaksinen Timo
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf230 Etiikka [28.01.2012] Airaksinen Timo
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf230 Etiikka [25.02.2012] Airaksinen Timo
 • Luentokurssi: Kf230 Etiikka [17.01.2012] Airaksinen Timo
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf230 Etiikka [31.03.2012] Airaksinen Timo
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf230 Etiikka [05.05.2012] Airaksinen Timo

71134 Kf240 Yhteiskuntafilosofia

3.0 - 10.0 op.

Edeltävät opinnot

Kf125, Kf131 ja Kf132.

Tavoite

Opintojaksossa käsitellään yhteiskuntafilosofian peruskäsitteitä, tärkeimpiä ajatussuuntia ja niiden edustajia, ideologioita ja yhteiskuntafilosofista argumentaatiota.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Kaikille yhteinen osa (3 op):
 • a) Kymlicka W: Contemporary Political Philosophy: An Introduction (2. painos)
Edellisen lisäksi yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista b-g:
 • b) Feinberg J: The Moral Limits of the Criminal Law, Vol 1: Harm to Others (2 op)
 • c) Hoy D C & McCarthy T: Critical Theory (2 op)
 • d) Kymlicka W: Politics and the Vernacular. Nationalism, Multiculturalism and Citizenship (2 op)
 • e) MacIntyre A: Whose Justice? Which Rationality? (2 op)
 • f) Rawls J: Justice as Fairness: A Restatement (2. uud. painos, toim. E Kelly)
 • g) Stone A: An Introduction to Feminist Philosophy (2 op).

Suoritustavat

Luentokurssi tai -kursseja oheislukemistoineen ja loppukuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu tiedekuntatentissä. Opintojakson yhteisestä osasta järjestetään yleensä kevätlukukaudella perusluento (3 op), jota voi täydentää joko tutoriaalilla (2 op) tai luennoit-sijan ilmoittamalla oheislukemistolla. Pääaineopiskelijoille suositellaan osallistumista tutori-aaliin.

Vastuuhenkilö Professori Heta Gylling

Lisätiedot

Elämänkatsomustiedon aineopintoihin opintokohde suoritetaan vähintään 3 op:n laajuisena. Käytännöllisen filosofian aineopintoihin opintokohde suoritetaan vähintään 5 op:n laajuisena.

Kirjallisuuskuulustelu:
Kf240 Yhteiskuntafilosofia
 •  [16.08.2011] Gylling Heta A
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf240 Yhteiskuntafilosofia [24.09.2011] Gylling Heta A
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf240 Yhteiskuntafilosofia [22.10.2011] Gylling Heta A
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf240 Yhteiskuntafilosofia [31.03.2012] Gylling Heta A
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf240 Yhteiskuntafilosofia [05.05.2012] Gylling Heta A
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf240 Yhteiskuntafilosofia [26.11.2011] Gylling Heta A
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf240 Yhteiskuntafilosofia [28.01.2012] Gylling Heta A
Luentokurssi:
 • Kf240 Yhteiskuntafilosofia [16.01.2012] Gylling Heta A
 • Kirjallisuuskuulustelu: Kf240 Yhteiskuntafilosofia [25.02.2012] Gylling Heta A

71154 Kf280 Käytännöllisen filosofian proseminaari

4.0 - 8.0 op.

Edeltävät opinnot

Ensimmäiseen proseminaariin voi osallistua, kun perusopinnot on suoritettu (suositellaan ainakin yhden aineopintojakson suorittamista ennen proseminaariin osallistumista). Toiseen proseminaariin voi osallistua, kun perusopintojen lisäksi valitun proseminaarityön aihepiirin aineopinnot on suoritettu.

Tavoite

Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija filosofiseen argumentaatioon, filosofisen tutkimuksen metodeihin, tieteellisen esityksen laatimiseen, lähdekirjallisuuden itsenäiseen käyttöön ja kriittiseen arviointiin.

Suoritustavat

Aktiivista osallistumista seminaariharjoituksiin yhden (sivuaineopiskelijat) tai kahden (pääaineopiskelijat) lukukauden aikana. Opintoihin sisältyy myös perehtyminen filosofisiin tietokantoihin ja kirjaston käyttöön. Kukin osanottaja laatii ja esittää lyhyen filosofisen esitelmän (10-15 sivua) ja toimii opponenttina. Ensimmäisessä proseminaarissa opiskelija harjoittelee filosofisen esitelmän laatimista. Proseminaarin voi osallistua jo aineopintojen alkuvaiheessa, kun aineopinnoista on suoritettu vähintään yksi opintojakso. Toisessa, vain pääaineopiskelijoille tarkoitetussa proseminaarissa keskitytään kirjoittamaan esitelmä siten, että se on laajennettavissa kandidaa-tintutkielmaksi.

 • Seminaari: Kf280 Käytännöllisen filosofian proseminaari, syksy 2011 [07.09.2011] Klockars Kristian E
 • Seminaari: Proseminaari, RYHMÄ 1 [07.09.2011] Klockars Kristian E
 • Seminaari: Proseminaari, RYHMÄ 2 [07.09.2011] Salmenkivi Eero O A
 • Seminaari: Käytännöllisen filosofian proseminaari, kevät 2012 [18.01.2012] Klockars Kristian E
 • Seminaari: Proseminaari, k2012, RYHMÄ 2 [18.01.2012] Salmenkivi Eero O A
 • Seminaari: Seminar in English, spring 2012, GROUP 3 [25.01.2012] Kocnovaite Liuda
 • Seminaari: Proseminaari, k2012, RYHMÄ 1 [18.01.2012] Klockars Kristian E

106530 Suomalainen kansanusko (UST130)

5.0 op.

Elämänkatsomustieto

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Tiedekuntatentissä seuraavat neljä kirjaa:
 • Keesing, R.: Kwaio Religion
 • Lévi-Strauss, C.: Savage Mind
 • Robbins, J.: Becoming Sinners
 • Valeri, V.: The Forest of Taboos

Suoritustavat

Kirjallisuustentti sosiaali- ja kulttuuriantropologian tiedekuntatenttipäivinä.