5.13 Filosofi

 1. 5.13 Filosofi
 2. FILOSOFI
  1. Mål för undervisningen
  2. Bedömning
 3. OBLIGATORISK KURS
 4. 1. Introduktion i filosofiskt tänkande (FI 1)
  1. MÅL
  2. CENTRALT INNEHÅLL
 5. FÖRDJUPADE KURSER
 6. 2. Filosofisk etik (FI 2)
  1. MÅL
  2. CENTRALT INNEHÅLL
 7. 3. Kunskap och verklighet i filosofin (FI 3)
  1. MÅL
  2. CENTRALT INNEHÅLL
 8. 4. Samhällsfilosofi (FI 4)
  1. MÅL
  2. CENTRALT INNEHÅLL

FILOSOFI

 1. Det filosofiska tänkandet gäller hela verkligheten, det gestaltar världens mångfald och människans verksamhet i den.
 2. Filosofins särdrag ligger i dess sätt att strukturera problemen begreppsligt, rationellt och i diskuterande form.
 3. Studierna i filosofi i gymnasiet skall stödja elevernas individuella utveckling och främja den allmänna förmåga till inlärning och reflektion som behövs i ett föränderligt och komplext samhälle.
 4. De temaområden som studeras i filosofin är nödvändiga för att man skall förstå kulturarvet och den nutida kulturen.
 5. Filosofins praktiska betydelse ligger i att de studerande lär sig att begreppsligt strukturera frågor om värderingar, normer och betydelser.
 6. Studierna i filosofi hjälper dem att se vilken betydelse olika slags kunskaper och färdigheter har för individen och samhället.
 7. Som motvikt till specialiserade kunskaper och färdigheter lär man sig genom filosofin att
 8. gestalta större begreppshelheter och samband.
 9. Filosofin hjälper oss att se hur olika uppfattningar om verkligheten, om värderingar och om normer på olika vetenskapsområden och i olika tanketraditioner kan vara antingen konsekventa och förenliga eller stå i konflikt med varandra.
Filosofin utvecklar omdömet
 • Undervisningen i filosofi främjar kreativt och självständigt tänkande.
 • Filosofin erbjuder rikligt utrymme för de studerande att utforma sin personliga uppfattning.
 • Genom att sätta sig in i filosofiska grundfrågor på vilka det inte finns enkla svar lär de sig att utforma och motivera sina tankar och samtidigt att respektera andra väl grundade uppfattningar.
 • Genom att tillsammans fundera över och diskutera invecklade frågor utvecklar de studerande självförtroendet; de börjar lita på sina egna möjligheter att lösa även svåra problem.
 • Studierna i filosofi hjälper dem att mogna till aktiva, ansvarsfulla och toleranta medborgare.

Mål för undervisningen

Målen för undervisningen i filosofi är att de studerande skall
 • lära sig gestalta filosofiska problem och se olika tänkbara lösningar på dem
 • förmå strukturera sina tankar begreppsligt i tal och skrift och
 • identifiera påståenden och motiveringar som stöder dem
 • begripa motiveringarna för olika filosofiska uppfattningar och kunna diskutera dem följdriktigt och förnuftigt
 • lära sig behärska grundläggande allmänbildande fakta ur filosofins historia och nutida strömningar och kunna relatera dem till samhälleliga och kulturella företeelser.

Bedömning

I filosofin bedöms med vilken framgång de studerande tillägnat sig begrepp och teorier samt hur väl de kan uttrycka egna filosofiska tankar.

De studerandes förhållande till filosofiska frågor är individuellt men som grund för en filosofisk diskussion bör ligga tänkandets

kognitiva dygder:
 1. kritik,
 2. konsekvens,
 3. entydighet och
 4. systematik.

OBLIGATORISK KURS

1. Introduktion i filosofiskt tänkande (FI 1)

MÅL

Kursens mål är att de studerande skall
 • kunna gestalta filosofiska problem och olika tänkbara lösningar på dem och förstå hur man inom filosofin försöker strukturera verkligheten, kunskap, verksamhet och värderingar begreppsligt
 • känna till olika slags filosofiska, vetenskapliga och alldagliga uppfattningar om verkligheten, uppfattningar om vår kunskap om den och om vårt handlande i den
 • kunna se skillnader mellan deskriptiva och normativa påståenden och kunna motivera
 • olika uppfattningar om det goda och det rätta.

CENTRALT INNEHÅLL

 • vad filosofi är, de filosofiska frågornas natur och deras förhållande till praktiska,
  vetenskapliga och religiösa spörsmål;
 • filosofins centrala delområden
 • filosofiska grundtankar om verklighetens natur: förhållandet mellan ande och materia, mellan frihet och tvång
 • grundläggande filosofiska uppfattningar om kunskap och vetande samt om hur
  de förhåller sig till vetenskapliga och alldagliga synsätt: kunskap, sanning och
  argumentering,
 • förhållandet mellan teori och erfarenhet när kunskapen utformas
 • förhållandet mellan individen och samhället som en filosofisk fråga, begreppen rättvisa och frihet
 • det goda och det rätta som filosofiska begrepp,
 • arten av de moraliska värderingar som styr människans handlande,
 • dessa värderingars förhållande till fakta och andra värdeomdömen;
 • filosofiska uppfattningar om skönhet, om ett gott liv och om lycka.

FÖRDJUPADE KURSER

2. Filosofisk etik (FI 2)

MÅL

Kursens mål är att de studerande skall
 • bli insatta i den filosofiska etikens viktigaste problem, begrepp och teorier
 • kunna bedöma livet och handlandet ur moraliska synvinklar och motivera sina omdömen med etiska begrepp
 • förmå strukturera sina egna moraliska avgöranden och motiveringar utgående från den filosofiska etiken
 • lära sig ett kritiskt förhållningssätt och tolerans såväl gentemot sig själv som gentemot andra.

CENTRALT INNEHÅLL

 • tillämpande och normativ etik angående moralfrågor samt metaetik
 • grunden för olika moraliska värderingar och normer, moralens förhållande till rätt och religion, förnuftets och känslornas andel i moralisk övertygelse
 • objektivitet och subjektivitet i moraliska värderingar och normer, fakta i etiska grundfrågor samt våra möjligheter att nå fram till etiska sanningar
 • grunderna för den klassiska dygdetiken samt för konsekvens- och pliktetiken
 • filosofisk etik och frågan om ett gott liv

3. Kunskap och verklighet i filosofin (FI 3)

MÅL

Kursens mål är att de studerande skall
 • kunna gestalta vad kunskap och vetande innebär i filosofi, i vetenskap och i dagligt liv
 • kunna bedöma hurdana bilder av verklighetens grundläggande väsen som uppstår i filosofin, i vetenskap och i olika världsåskådningar
 • lära sig att analysera och kritiskt bedöma tankeföreställningar och påståenden
 • lära sig att se den vetenskapliga forskningens och härledningens natur.

CENTRALT INNEHÅLL

 • metafysikens centrala frågor och grundbegrepp, olika uppfattningar om metafysikens väsen samt verklighetens natur i ljuset av naturvetenskaplig, humanistisk och praktisk kunskap
 • det sannas natur och sanningsteorierna
 • kunskapens möjligheter och gränser, kunskapens berättigande
 • att veta, förstå och tolka; skillnader och likheter mellan praktisk och vetenskaplig kunskap; naturvetenskaplig och humanistisk kunskap
 • den vetenskapliga forskningens natur och metodiska grundbegrepp
 • grunderna i argumentation och härledning

4. Samhällsfilosofi (FI 4)

MÅL

Kursens mål är att de studerande skall
 • bli förtrogna med de viktigaste begreppen och inriktningarna inom samhällsfilosofin
 • lära sig att gestalta samhällets natur och de centrala samhällsinstitutionernas verksamhet
 • kunna bedöma samhällsordningens legitimitet
 • kunna analysera förhållandet mellan samhället och individen samt den samhälleliga och politiska verksamheten.

CENTRALT INNEHÅLL

 • samhällelig rättvisa
 • individens rättigheter och skyldigheter, brott och straff
 • det berättigade i samhällsordningen, makten och ägandet: teorier om samhällsfördrag, anarkism och samhälleliga utopier
 • politisk filosofi: grundtankarna i konservatismen, liberalismen och socialismen samt nutida samhällsfilosofiska tolkningar av dem
 • filosofiska spörsmål i den moderna kulturen: kön och könsroller, identiteten och uppbyggnaden av den, utanförskap, främlingskap och mångkulturalism