Kulttuurierot ja monikulttuurisuus
 1. Kulttuurierot ja monikulttuurisuus
  1. Yleissääntö kulttuurieroille
  2. Kulttuurivähemmistöjen syrjintä
  3. Mikä on syrjintää?
  4. Keskustelun aiheita
  5. Käänteinen syrjintä
  6. Keskustelun aiheita
  7. Käänteisen syrjinnän arvostelua
  8. Keskustelun aiheita
  9. Monikulttuurisuuden aste
  10. Keskustelun aiheita

Kulttuurierot ja monikulttuurisuus

Yleissääntö kulttuurieroille

Kaikki sellaiset kulttuurierot, jotka eivät loukkaa kansainvälisiä ihmisoikeusopimuksia ja joista ei ole haittaa muiden ihmisten ihmisoikeuksille, ovat hyväksyttäviä.

Kulttuurivähemmistöjen syrjintä

Jos kulttuurivähemmistö noudattaa yllä mainittua yleissääntöä, sitä ei saa syrjiä.

Mikä on syrjintää?Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään. 

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua mm.
 • iän,
 • kansallisen alkuperän,
 • kansalaisuuden,
 • kielen,
 • uskonnon,
 • vakaumuksen,
 • mielipiteen,
 • terveydentilan,
 • vammaisuuden,
 • sukupuolisen suuntautumisen tai
 • muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.Muulla henkilöön liittyvällä syyllä tarkoitetaan esimerkiksi varallisuutta, perhesuhteita tai asuinpaikkaa.
Syrjintä voi olla
 • välitöntä, jolloin henkilöä kohdellaan epäsuotuisammin kuin toista vastaavassa tilanteessa. Esimerkiksi työntekijälle maksetaan pienempää palkkaa kuin muille työntekijöille.
 • välillistä, jolloin tasapuoliselta näyttävä määräys, ohje tai käytäntö johtaa siihen, että henkilö joutuu epäedulliseen asemaan muihin nähden.
 • häirintää, kuten loukkaamistarkoituksessa esitetyt vitsit tai nimittely, halventava tai nöyryyttävä käyttäytyminen.
 • ohje tai käsky syrjiä jotakuta.

Käänteinen syrjintä voi olla sallittua, jos tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen.

Keskustelun aiheita

 • Voiko ateisti toimia opettajana Ranualla?
 • Voiko kommunisti toimia opettajana Helsingin Eirassa?
 • Voidaanko ihmistä syrjiä työelämässä hänen yksityisasioidensa vuoksi?

Käänteinen syrjintä

Käänteinen syrjintä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työhön palkattaessa otetaan huomioon aikaisemmin syntynyt epätasapaino.

Tällaisen epätasa-arvoisen menettelyn tarkoituksena saattaa olla muuttaa ihmisten asenteita tiettyihin ammatteihin niin, että myöhemmin tasapaino säilyy itsestään.

Esimerkiksi insinöörin ammattia lakataan pitämään miesten ammattina ja sairaanhoitajan ammattia naisten ammattina.

On esimerkiksi esitetty, että kun professoreista on enemmistö miehiä, naisia suosittaisiin tulevissa nimityksissä kunnes professorin ammatissa olisi yhtä paljon naisia kuin miehiä.

Keskustelun aiheita

 1. Keskustelkaa, mitä keinoja naiset voisivat käyttää päästäkseen professoreiksi.
 2. Tutkikaa, onko käänteinen syrjintä laillista Suomessa.
 3. Missä maissa käänteinen syrjintä on laillista?
 4. Keskustelkaa tasa-arvovaltuutetun tehtävistä Suomessa.
 5. Miksi tasa-arvovaltuutettu ei puolusta ateisteja?

Käänteisen syrjinnän arvostelua

Käänteisen syrjinnän päämääränä voi olla tasa-arvon lisääminen, mutta monet voivat ajatella, että he tulevat väärin kohdelluiksi.

Kova tasa-arvon kannattaja voi väittää, että kaikki syrjintä, myös käänteinen syrjintä, on epäoikeudenmukaista.

Hänen mielestään ainoa syy kohdella ihmisiä eri tavoin on se, että heillä on erilaisia kykyjä.

Käänteinen syrjintä olettaa, että useimmissa tehtävissä sellaisilla tekijöillä kuin sukupuoli, sukupuoliset mieltymykset tai rotu ei ole mitään merkitystä.

Tämä oletus voi rikkoa tasa-arvoa.

Käänteisen syrjinnän kannattaja voi vastata, että nykyisen tilanne on vielä epäoikeudenmukaisempi syrjityille ryhmille kuin käänteinen syrjintä.

Keskustelun aiheita

 • Vaikuttavatko a) Yhdysvaltain b) Suomen presidentin seksuaaliset mieltymykset heidän kykyynsä hoitaa tehtäviä?
 • Keskustelkaa sukupuolisesta ahdistelusta työpaikoilla.
 • Keskustelkaa käänteisestä sukupuolisesta ahdistelusta (sukupuolisuutta käytetään uralla etenemiseen).
 • Tutkikaa, onko Suomessa tällä hetkellä käytössä sukupuolikiintiöitä.
 • Pohtikaa, miksi somaleita ja venäläisiä kohtaan tunnetaan erään tutkimuksen mukaan Suomessa ennakkoluuloja mutta ei vietnamilaisia kohtaan.
 • Miettikää miten pakolaisten työllistymistä Suomessa voitaisiin tukea.
 • Miettikää, miten sukupuoleen perustuvia vinoutumia voitaisiin purkaa ilman käänteistä syrjintää.
 • Jos käänteinen syrjintä johtaa epäpätevien työntekijöiden palkkaukseen, miten tämä vaikuttaa ihmisten ennakkoluuloihin?

Monikulttuurisuuden asteHyvin monet maailman valtioistta ovat monikulttuurisia. Itse asiassa on vaikea löytää esimerkkejä maista, jotka eivät olisi ollenkaan monikulttuurisia.

Sen sijaan monikulttuurisuuden aste vaihtelee.

Myös kulttuurivähemmistöjen syrjinnän määrä vaihtelee.

Eräissä maissa ateistit teloitetaan, eräissä maissa kuten Ranskassa valtio on puolueeton uskontojen ja ateismin suhteen.

Suomi ei ole tässä suhteessa puolueeton. Ateisteja ei ole koskaan kohdeltu Suomen kouluissa ihmisarvoisesti.

Keskustelun aiheita

 • Missä maissa ateistit teloitetaan?
 • Milloin Suomessa lakattiin teloittamasta ateisteja?
 • Miksi Suomen koululaitos sortaa ateisteja?
 • Miten monikulttuurisuus toimii a) Ranskassa, b) Yhdysvalloissa ja c) Intiassa?