7.12  Livsåskådningskunskap

 1. 7.12  Livsåskådningskunskap
 2. ÅRSKURSERNA 1–5
  1. MÅL
  2. CENTRALT INNEHÅLL
   1. Människorelationer och moralisk tillväxt
   2. Självkännedom och kulturidentitet
   3. Samhälle och mänskliga rättigheter
   4. Människan och världen
  3. PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 5
   1. Människorelationer och moralisk tillväxt
   2. Självkännedom och kulturidentitet
   3. Samhälle och mänskliga rättigheter
   4. Människan och världen
 3. ÅRSKURSERNA 6–9
  1. MÅL
   1. Målet är att främja elevens strävan
  2. CENTRALT INNEHÅLL
   1. Medborgarskap och ett gott samhälle
   2. Livsåskådningarnas värld
   3. Kultur
   4. Etik och ett gott liv
   5. Framtiden
  3. KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN
   1. Människorelationer och moralisk tillväxt
   2. Självkännedom och kulturidentitet
   3. Samhälle och mänskliga rättigheter
   4. Människan och världen
Livsåskådningskunskap som läroämne är i grunden en tvärvetenskaplig helhet med utgångspunkt i filosofin samt i samhälls- och kulturvetenskaperna. I undervisningen i livsåskådningskunskap uppfattas människorna som skapare och förnyare av sin kultur och som individer som i sitt inbördes umgänge upplever och skapar betydelser. I undervisningen ses livsåskådningar, mänskliga kutymer och deras innebörd som resultatet av en växelverkan mellan individerna, samhället och kulturarvet. I livsåskådningskunskapen betonas människans förmåga att utforska sin värld och aktivt styra sitt liv.

Undervisningen har som uppgift att ge eleven stoff för att växa upp till en självständig, tolerant, ansvarsfull och omdömesgill medlem i samhället. Undervisningen i livsåskådningskunskap skall stödja uppväxten till ett fullvärdigt demokratiskt medborgarskap som, i ett samhälle som förändras i snabb takt och blir alltmer globalt, förutsätter utveckling av förmågan att tänka och handla enligt etiska principer, därtill hörande omfattande kunskaper och färdigheter och en utveckling av allmänbildningen i livsåskådningsfrågor och kultur. Undervisningen i livsåskådningskunskap utgår från att eleven skall ha möjlighet att växa upp till en fri, jämlik och kritisk byggare av ett gott liv.

ÅRSKURSERNA 1–5


Undervisningens huvuduppgift är att stödja elevens tillväxt och ge honom eller henne redskap för att pejla och bygga sin livsåskådning och världsbild.

MÅL

Målet är att främja elevens strävan
 • att söka och bygga upp sin identitet och sin livsåskådning och att därigenom lära sig att gestalta helheter, växa till att konfronteras med osäkerhet och förbättra förmågan att uttrycka sig
 • att utveckla sin omdömesförmåga och förmåga att handla etiskt överlagt och lära sig att lägga märke till de etiska dimensionerna i vardagslivet, att använda sin förmåga till etiskt tänkande och livsåskådningsmässiga överväganden
 • att bekanta sig med principerna för de mänskliga rättigheterna, för tolerans, för rättvisa och en hållbar utveckling och att lära sig att ta ansvar för sig själv, för andra människor, för samhället och för naturen
 • att bekanta sig med olika betraktelsesätt och kulturer i sin näromgivning.

CENTRALT INNEHÅLL


Av det centrala innehållet skapas studiehelheter, som skall innehålla stoff från följande temaområden. Innehållet som behandlas årligen kan alternera enligt undervisningsgruppernas sammansättning.

Människorelationer och moralisk tillväxt

 • att möta en annan människa och att sätta sig in i en hennes situation
 • det goda, rätt och fel, att skilja mellan rätt och fel, människans godhet
 • vad vänskap innebär och vänskapens betydelse i livet
 • rättvisa, rättvisa i det dagliga livet, rikedom och fattigdom i världen
 • tankefrihet, religions- och livsåskådningsfrihet, tolerans och diskriminering
 • ett gott liv, värde och norm, ansvar och frihet i livet

Självkännedom och kulturidentitet

 • vem är jag och vad kan jag, olika livsskeden och önskningar
 • olika levnadssätt, tolerans och kulturell mångfald
 • den finländska kulturen och kulturminoriteter i Finland, världens kulturarv
 • livsåskådning, tro, förmodanden, kunskap och förståelse, olika livs- och världsåskådningar

Samhälle och mänskliga rättigheter

 • grunderna för samlevnad: regler, avtal, löften, förtroende, ärlighet och redlighet, den gyllene regeln
 • ett barns rättigheter, rätt och skyldighet, mänskliga rättigheter
 • jämlikhet och fred, demokrati, framtidens värld
 • etikens grunder, en handlings moraliska berättigande, avsikten med en handling och dess konsekvenser, etiska problem i det egna livet och lösningar på dem

Människan och världen

 • miljö och natur, levande och livlös natur, skönhet i naturen
 • livets uppkomst och utveckling, berättelser om världens uppkomst, jorden och världsalltet, olika former av liv, födsel, liv och död i naturen
 • naturens framtid och en hållbar utveckling, olika tidsbegrepp och deras betydelse i människans liv, världsarvet och miljön

PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 5

Människorelationer och moralisk tillväxt

Eleven
 • kan bedöma olika situationers moraliska krav och en handlings moraliska berättigande
 • vet att ett handlande som står emot ens principer är fel
 • kan granska moraliska problem tillsammans med andra och accepterar att man kan handla enligt olika principer
 • förstår att det finns fredliga lösningar på konflikter.

Självkännedom och kulturidentitet

Eleven
 • identifierar livsåskådningsfrågor
 • kan använda centrala begrepp i läroämnet (livsåskådning, kultur, minoritet)
 • vågar föra fram egna synpunkter och förstår att de bör kunna motiveras
 • har förmåga att gestalta livsåskådningsfrihetens betydelse i sitt liv
 • kan gestalta den finländska kulturen som en del av världens kulturella mångfald.

Samhälle och mänskliga rättigheter

Eleven
 • känner till principerna för mänskliga rättigheter, tolerans och rättvisa
 • förstår betydelsen av gemensamma regler
 • förstår det individuella ansvaret och att individerna hör till olika gemenskaper.

Människan och världen

 • Eleven
 • känner till olika förklaringar om världen och människans plats i den
 • förstår vilken betydelse naturen och miljön har för människan
 • kan handla med respekt för naturen och har tagit till sig principerna för en hållbar utveckling.

ÅRSKURSERNA 6–9

Undervisningens huvuduppgift är att fördjupa elevens förståelse för den egna livsåskådningen och världsbilden. Eleven lär sig grundläggande kunskaper om olika slags livsåskådningar och religioner och får stöd i att utvecklas till en ansvarskännande och aktiv samhällsmedlem.

MÅL

Målet är att främja elevens strävan

 • att söka och bygga upp sin identitet och sin livsåskådning och samtidigt lära sig att gestalta helheter, konfronteras med osäkerhet och förbättra förmågan att uttrycka sig och sin livsåskådning
 • att utveckla sin omdömesförmåga och sin förmåga att handla etiskt överlagt, att lära sig att lägga märke till de etiska dimensionerna i vardagslivet och att använda sin förmåga till etiskt tänkande och livsåskådningsmässiga överväganden
 • att tillägna sig och omfatta principerna för de mänskliga rättigheterna, för tolerans, för en världsomspännande rättvisa och en hållbar utveckling, lära sig att ta ansvar för sig själv, för andra människor, för samhället och för naturen
 • att utvidga sin religiösa och kulturella allmänbildning och lära sig känna till olika värden, trossystem och livsåskådningsmässiga lösningar som anses viktiga i olika kulturer, hur de tillkommit och hur de överförs, lära sig att bedöma vetenskapens inflytande på vårt levnadssätt.

CENTRALT INNEHÅLL

Studiehelheter som kan undervisas i kursform innehåller fördjupat material om ämnesområden som behandlats i årskurserna 1–5: människorelationer och moralisk tillväxt, självkännedom och kulturidentitet, samhälle och mänskliga rättigheter samt människan och världen.

Medborgarskap och ett gott samhälle

 • grunderna i samhällsteori, demokrati
 • politik, att verka som medborgare, hållbar utveckling

Livsåskådningarnas värld

 • livsåskådningarnas historia, livsåskådningsfrihet
 • världsbild, världsåskådning och livsåskådning
 • kunskap och forskning, naturligt och övernaturligt
 • religion och irreligiositet, den egna livsåskådningen

Kultur

 • kulturforskning, kultur och natur
 • kultur och gemenskap, den finländska kulturen, tolerans
 • uppfattningar om förhållandet mellan människan och naturen: humanistiska, utilistiska, mystiska och naturcentrerade uppfattningar

Etik och ett gott liv

 • etikens huvudriktningar och grundläggande frågor, den ungas moraliska tillväxt
 • människorättsetik, miljöetik
 • mångkulturalism ur ett etiskt perspektiv

Framtiden

 • framtidsforskning
 • naturens och samhällets framtid, världsarvet
 • min framtid, att handla för framtidens bästa

KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN

Människorelationer och moralisk tillväxt

Eleven
 • kan se sambandet mellan val av värderingar och ett gott liv
 • kan se de aspekter som de etiska grundbegreppen ger, t.ex. avsikten med en handling och aktörens syfte med den, handlingens konsekvenser samt människans ansvar och rättigheter
 • kan se de etiska aspekterna på ett moraliskt dilemma och föreslå en etiskt godtagbar lösning
 • kan iaktta de etiska dimensionerna i vardagen, konsten, medierna eller på andra livsområden och kan motivera skillnaden mellan mera eller mindre etiskt utvecklade bedömningar.

Självkännedom och kulturidentitet

Eleven
 • kan identifiera och benämna väsentliga drag i de viktigaste världsåskådningarna och kulturerna och ange hur de utvecklats
 • kan ställa olika kulturella begrepp och symboler i relation till skilda livsåskådningstraditioner
 • förstår skillnaden mellan en sekulär och en religiös livsåskådning
 • kan utnyttja inlärda kulturella begrepp och skaffa kunskap om olika livsåskådningar.

Samhälle och mänskliga rättigheter

Eleven
 • känner till de mänskliga och medborgerliga rättigheterna i huvuddrag och kan förklara skillnaderna mellan dem
 • kan betrakta individens förhållande till samhället ur etisk synvinkel
 • kan reda ut beroendet mellan rättigheter och skyldigheter
 • känner till alternativa och motstridiga samhällsuppfattningar
 • känner igen kränkningar av de mänskliga och medborgerliga rättigheterna och kan bedöma motiveringarna för olika krav på jämlikhet och rättigheter
 • känner till problem i det moderna samhället och kan framföra både optimistiska och pessimistiska uppfattningar om framtiden.

Människan och världen

Eleven
 • förstår principerna för en hållbar utveckling
 • känner till utgångspunkterna för miljöetik
 • kan bedöma individens etiska perspektiv i relation till miljön
 • förstår vilken inverkan samhälleliga avgöranden har på lång sikt.