Kouluun ilmoittautuminen 

 1. Kouluun ilmoittautuminen
  1. Mitä laki sanoo
  2. Virheitä kouluun ilmoittautumislomakkeissa ovat
  3. Esimerkkejä lainmukaisista lomakkeista
  4. Esimerkkejä laittomista kouluunilmoittautumislomakkeista ja et:n opetusjärjestelyistä tehdyistä kanteluista
  5. Laajemmat perustelut sekä opetushallituksen ohjeistus
  6. Virheellisiä kouluunilmoittautumislomakkeita tai viranomaisten antamia vääriä tietoja elämänkatsomustiedon opetuksesta tai uskonnollisista tilaisuuksista.
   1. 2012
   2. 2011

Mitä laki sanoo

Perusopetuslaki muuttui vuonna 2003, minkä jälkeen opetuksen järjestäjän on tullut toimia seuraavasti elämänkatsomustiedon opetuksen suhteen:

 • Opetuksen järjestäjä sijoittaa uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat automaattisesti elämänkatsomustiedon opetukseen.
 • Mikäli vanhemmat haluavat poikkeuksellisesti uskontokuntiin kuulumattoman lapsensa enemmistön uskonnon opetukseen,  on molempien vanhempien ilmoitettava (tai allekirjoitettava lomake) tästä poikkeuksesta opetuksen järjestäjälle.
 • Elämänkatsomustiedon opetusta on järjestettävä, mikäli opetukseen oikeutettuja on vähintään kolme. Suomen jokaisessa kunnassa on kolme uskontokuntiin kuulumatonta oppilasta.
 • Lomakkeissa on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä (hallintolain 9 pykälä).

Virheitä kouluun ilmoittautumislomakkeissa ovat

 • Puhutaan siviilirekisteristä ja siihen kuulumisesta. Jokainen Suomen kansalainen kuuluu väestörekisteriin.
 • Uskontokuntiin kuulumattomuus ei ole uskontokunta (joskus kouluunilmoittautumislomakkeessa on oma kohta uskontokunnalle, ja siellä väestörekisteri/siviilirekisteri/uskontokuntiin kuulumaton on yhtenä vaihtoehtona.).
 • Vedotaan virheellisesti vuonna 2003 muutettuun uskonnonvapauslain pykälään 8.
 • Poikkeusmenettelyyn (uskontokuntiin kuulumaton ilmoitetaan enemmistön uskonnon opetukseen) ei pyydetä molempien vanhempien allekirjoitusta.
 • Uskonnollisista tilaisuuksista ei anneta mahdollista vapautua uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville. Perustuslain mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan uskonnollisiin tilaisuuksiin, ei edes uskontokuntiin kuuluvien.

Esimerkkejä lainmukaisista lomakkeista

Esimerkkejä laittomista kouluunilmoittautumislomakkeista ja et:n opetusjärjestelyistä tehdyistä kanteluista

Laajemmat perustelut sekä opetushallituksen ohjeistus

Opetushallituksen laatimissa ohjeissa vuodelta 2006 (Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun toimintaan, http://www.edu.fi/download/110199_perusopetuslaki.pdf) sanotaan seuraavaa (s. 1, perusopetuslain 5. momentti):

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme.

Lisäksi samoissa ohjeissa todetaan (s.3)

Opetuksen järjestäjä sijoittaa oppilaat oman uskontonsa opetukseen tai uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat oppilaat elämänkatsomustietoon. Aiemmasta vapauttamismenettelystä on luovuttu eli enemmistön uskonnonopetuksesta ei enää haeta vapautusta.

Lisäksi Ylöjärven kaupungin kouluunilmoittautumislomakkeista tehtyyn kanteluun (Diaarinumero LSAVU-2010-619/Op-13, saatavilla osoitteesta: http://www.et-opetus.fi/images/tiedotteet/kantelu-1-10-2009/ylojarvipaatos.pdf) tehdyssä päätöksessä aluehallintovirasto toteaa

...opetuksen järjestäjän on sijoitettava uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat elämänkatsomustiedon opetukseen pelkästään sen tiedon perusteella kuuluuko oppilas uskonnolliseen yhdyskuntaan vai ei.

Lisäksi samassa päätöksessä todetaan

Ottaen huomioon perusopetuslain 11 pykälän ja 13 pykälän säännökset sekä Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteista määräävänä viranomaisena antaman ohjeistuksen sisällön aluehallintovirasto katsoo, että opetuksen järjestäjällä on velvollisuus oma-aloitteisesti järjestää elämänkatsomustiedon opetus sellaisille oppilaille, jotka eivät kuulu uskonnollisiin yhdyskuntiin.

Virheellisiä kouluunilmoittautumislomakkeita tai viranomaisten antamia vääriä tietoja elämänkatsomustiedon opetuksesta tai uskonnollisista tilaisuuksista.

2012

 • Hyvinkään Hyvinkäänkylän tiedote oppilaiden vanhemmille. WWW-sivuilla todetaan (paikallinen kopio Hyvinkäänkylän koulun www-sivuista), että ET-OPETUSTA (ELÄMÄNKATSOMUSTIETO) järjestetään sitä tarvitseville. Vanhemmat voivat anoa ET-opetusta evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattomille oppilaille. Hyvinkään kaupungin tulisi sijoittaa uskontokuntiin kuulumattomat automaattisesti elämänkatsomustiedon opetukseen.
 • Lahden kaupungin www-sivuilla (kopio Lahden virheellistä tietoa antavasta www-sivusta) sanotaan, että katsomusaineen valinta on pysyvä. Lain mukaan katsomusainetta on jopa pakko muuttaa, mikäli oppilas esimerkiksi liittyy evankelis-luterilaiseen kirkkoon kesken peruskoulun.

2011

 • Heinolan lomakkeessa ei sijoiteta uskontokuntiin kuulumattomia oletusarvoisesti elämänkatsomustiedon opetukseen. Lisäksi lomakkeessa ei ymmärretä sitä, että kaikki suomalaiset kuuluvat väestörekisteriin.
 • Keuruun lomakkeessa kerrotaan harhaanjohtavasti "mahdollista, jos väh. kolme valitsee". Lomake ei myöskään sijoita uskontokuntiin kuulumattomia suoraan elämänkatsomustiedon opetukseen. Molempien vanhempien allekirjoitusta ei vaadita poikkeukselliseen menettelyyn (uskontokuntiin kuulumaton osallistuu uskonnon opetukseen).
 • Salon lomakkeessa (paikallinen kopio) pyydetään evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomia tekemään erillinen valinta katsomusaineesta. Uskontokuntiin kuulumattomat tulisi ohjata suoraan elämänkatsomustietoon. Salon kaupunki on ilmoittanut korjanneensa lomakkeen syksyllä 2011.
 • Petäjäveden käyttämä kouluunilmoittautumislomake ei ohjaa uskontokuntiin kuulumattomia oletusarvoisesti elämänkatsomustiedon opetukseen (eikä ortodoksiseen uskontoon kuuluvia ortodoksisen uskonnon opetukseen). Lisäksi lomakkeessa on täysin turhana maininta "mahdollista, jos väh. kolme valitsee" (opetuksen järjestäjän on järjestettävä oma-aloitteisesti et:n opetusta, jos kunnassa on kolme opetukseen oikeutettua. Petäjävedellä on runsaasti uskontokuntiin kuulumattomia peruskoululaisia). Lisäksi oletusarvosta poikkevaa valintaa (vanhemmat valitsevat lapselleen enemmistön uskonnon) ei allekirjoita molemmat vanhemmat.
 • Tuusulan 7. luokan valintakortissa ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat sijoitetaan uskontokuntatiedon perusteella ortodoksisen uskonnon opetukseen (?), mutta "väestörekisteriin kuuluvia" (kaikki suomalaiset kuuluvat väestörekisteriin) pyydetään tekemään valinta evankelis-luterilaisen uskonnon sekä elämänkatsomustiedon välillä. Lisäksi lomakkeessa puhutaan "uskonnon opetuksesta vapauttamisesta" (tällä maininnalla ei ole käytännön merkitystä, viranomaisten lomakkeissa pitäisi pyrkiä selkeään kielenkäyttöön). Elämänkatsomustiedon tulisi olla oletusarvoinen oppiaine uskontokuntiin kuulumattomille.
 • Uudenkaupungin lomakkeessa ei mainita lainkaan elämänkatsomustietoa, lisäksi lomakkeessa mainitaan virheellisesti "siviilirekisteri". Lomake yrittää myös ohjata/painostaa evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuulumattomia uskonnonopetukseen kertomalla tästä seuraavasti: Oppilas, joka ei kuulu ev.lut. seurakuntaan, osallistuu koulussa ev.lut uskonnon opetukseen koko peruskoulun ajan kyllä/ei. Elämänkatsomustiedon opetukseen pääsemisen ei tule sisältää lainkaan erillisiä valintoja, vaan opetuksen järjestäjän tulee ohjata uskontokuntiin kuulumaton oletusarvoisesti elämänkatsomustiedon opetukseen. Lisäksi maininta koko peruskoulun ajan on lainvastainen. Oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on oikeus vaihtaa uskontokuntaa/erota kirkosta ja halutessaan myös vaihtaa katsomusainettaan.
 • Savitaipaleen lomakkeessa puhutaan uskontokunnasta nimeltä väestörekisteri. Elämänkatsomustieto ei ole oletusarvoisena valintana uskontokuntiin kuulumattomille. Lisäksi lomakkeessa sanotaa virheellisesti, että valittuun uskonnonopetukseen sitoutuu koko peruskoulun ajaksi. Lomakkeessa lainataan myös sekavasti perusopetuslakia (POL 13 pykälä), eikä kerrota selkeästi että uskontokuntiin kuulumattomille opetetaan elämänkatsomustietoa.
 • Hämeenkosken lomakkeessa pyydetään erillisiä perusteluja uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumattomuudelle.
 • Hollolan kunnan lomakkeessa puhutaan uskontokunnasta nimeltä väestörekisteri. Kaikkien suomalaisten tiedot ovat väestörekisterissä. Lomakkeessa mainitaan myös virheellisesti uskonnonvapauslain kahdeksas pykälä.
 • Euran kunnan käyttämässä lomakkeessa puhutaan uskontokunnasta nimeltä "väestörekisteri". Lisäksi lomakkeessa puhutaan virheellisesti uskonnonvapauslain pykälästä 8. Lomake ei ohjaa uskontokuntiin kuulumattomia automaattisesti elämänkatsomustiedon opetukseen.
 • Mäntsälän kunnan peruskoulun oppilasilmoitus. Lomakkeessa puhutaan uskontokunnasta nimeltä "väestörekisterikeskus". Kaikkien suomalaisten tiedot ovat väestörekisterissä. Lisäksi lisälomake "uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus" on äärimmäisen sekava eikä kaikille huoltajille ole välttämättä aina selvää, milloin heidän kuuluisi täyttää myös tämä lisälomake.
 • Hausjärven kunnan käyttämä koulupaikkahakemus. Lomakkeessa käytetään virheellistä termiä "siviilirekisteri". Kaikki suomalaiset kuuluvat väestörekisteriin. Lisäksi lomake mahdollistaa mm. evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien valitsevan elämänkatsomustiedon opiskelun.
 • Kirkkonummen kaupunki vaatii uskontokintiin kuulumattomia täyttämään erillisen lomakkeen elämänkatsomustiedon opetukseen pääsemiseksi. Kunta ei sijoita uskontokuntiin kuulumattomia opetushallituksen ohjeiden mukaisesti elämänkatsomustiedon opetukseen. Ilmoitus uudesta oppilaasta (yleislomake) ja Ilmoitus oppilaan uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusjärjestelyistä (oppilaat, jotka eivät kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon).
 • Turun kaupunki pyytää virheellisesti erillistä ilmoitusta uskontokuntiin kuulumattomilta elämänkatsomustiedon opetukseen pääsemiseksi. Lisäksi lomakkeessa ei ymmärretä sitä, että kaikkien suomalaisten tiedot ovat väestörekisterissä.
 • Lopen kunta käyttää perusopetuslain vastaista lomaketta "Huoltajilta tarvittavat luvat alakouluilla". Lomakkeessa sanotaan virheellisesti "Siviilirekisteriin kuuluvat voivat pyytää elämänkatsomustiedon opetusta. Nämä pyynnöt tulee osoittaa koulun rehtorille.".
 • Pirkkalan kunnan käyttämät sähköiset lomakkeen kouluunilmoittautumiseen (sivu 1, sivu 5). Lomakkeissa puhutaan virheellisesti uskontokunnasta nimeltä väestörekisteri (jokaisen suomalaisen tiedot ovat väestörekisterissä). Lisäksi uskontokuntiin kuulumattomat joutuvat täyttämään erillisen lomakkeen päästäkseen elämänkatsomustiedon opetukseen. Lomake myös estää uskontokuntiin kuulumattoman lapsen, jonka vanhemmista vain toinen tai molemmat kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon, pääsemästä elämänkatsomustiedon opetukseen.
 • Sastamalan kaupungin kouluunilmoittautumislomake. Lomakkeessa vaaditaan uskontokuntiin kuulumattomia täyttämään erillinen lisälomake elämänkatsomustiedon opetukseen pääsemiseksi. Sastamala korjasi lomakkeitaan asiasta ilmoittamisen jälkeen.
 • Paltamon lukion ainevalintakortti. Lomakkeessa puhutaan uskonnon opetuksesta vapauttamisesta (vap. usk.).
 • Karkkilan Haukkamäenkoulun lomake uskonnon opetuksesta vapauttamiselle (paikallinen kopio). Lomakkeessa väitetään virheellisesti, että uskonnonopetuksesta tulee hakea vapautusta rehtorilta uskonnonvapauslain pykälän 8 perusteella.
 • Haukiputaan kunnan www-sivut (paikallinen kopio) keväällä 2011. Sivuilla puhutaan uskonnonvapauslain pykälästä 8. Haukiputaan kunta korjasi www-sivujensa tekstin asiasta ilmoittamisen jälkeen.
 • Siuntion kunnan lomake uskonnon opetuksesta vapauttamiseksi (paikallinen kopio). Lomaketta tarjotaan virheellisesti uskonnon opetuksesta vapauttamiseen. Lisäksi viitteet uskonnonvapauslakiin ja peruskoululakiin ovat virheellisiä.
 • Kalajoen kouluunilmoittautumislomake (paikallinen kopio). Lomakkeessa esitetään pitkä lainaus perusopetuslaista. Lisäksi lomake ei ohjaa uskontokuntiin kuulumattomia suoraan elämänkatsomustiedon opetukseen.
 • Loviisan kouluilmoittautumislomake (paikallinen kopio). Lomakkeessa esitetään virheellisesti, että uskontokuntiin kuulumattomien tulisi anoa vapautusta evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksesta. Lisäksi lomakkeessa pyydetään vanhemmilta perusteluja uskonnon opetuksesta vapauttamiselle. Kunta on korjasi lomakkeensa asiasta ilmoittamisen jälkeen.
 • Paimion lukion opiskeluopas (paikallinen kopio). Oppaassa sanotaan virheellisesti (kts. kohta: USKONNON OPETUKSESTA VAPAUTTAMINEN), että uskonnon opetuksesta pitää anoa vapautusta rehtorilta.