Monikulttuurisuus ja muita nykyetiikan kysymyksiä

Sisällysluettelo
 1. Monikulttuurisuus ja muita nykyetiikan kysymyksiä
  1. Mitä on kulttuuri?
  2. Mitä on monikulttuurisuus?
  3. Kommunitarismi ja liberalismi
  4. Keskustelun aiheita
 2. Edvard Westermarck ja siveyden suhteellisuus
  1. Keskustelun aiheita
  2. Länsimainen monikulttuurisuus
  3. Pelkkä kanssakäyminen ei lisää suvaitsevuutta
  4. Keskustelun aiheita
 3. Esimerkkejä nykyajan eettisistä peruskysymyksistä: abortti
  1. Mistä löytyy muita esimerkkejä
  2. Miksi tämä esimerkki on valittu tähän oppiaineistoon
  3. Sosialismin kaatuminen ja abortti
  4. Raskauden keskeytys Suomessa
  5. Yleinen (katolinen) kristillinen kirkko vastustaa raskauden keskeyttämistä
  6. Vanhoillisten käsitys
  7. Asenteet tappamiseen
  8. Kuolemantuomio
  9. Syntymä
  10. Elinkykyisyys
  11. Elonmerkkien osoittaminen
  12. Onko sikiön tappaminen väärin
  13. Kieltävien lakien seuraukset
  14. Lait ja yksityiselämä
  15. Naisnäkökulma
  16. Sikiön elämän arvo
  17. Monet abortin vastustajat syövät tapettuja eläimiä
  18. Sikiö mahdollisena tulevana ihmisenä
  19. Vastasyntyneiden tappaminen
  20. Eri maissa eri asenteita
  21. Raskauden keskeytyksen vaihtoehdot
  22. Keskustelun aiheita

Mitä on kulttuuri?

Kulttuuri on yleinen valtarakenne. Valtarakenteen osia ovat mm. hallinto, lait, tavat, siveyskäsitykset ja jopa todellisuuskäsitykset.

Kaikki valtarakenteet eivät ole kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta yhtä hyviä.

Esimerkiksi ne islamin maat, jotka eivät tunnusta YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa sopimusta vaan korvaavat sen omalla huomattavasti ihmisoikeuksia karsivalla julistuksellaan, eivät ole yhtä hyviä kuin ne maat, jotka sopimuksen tunnustavat ja sitä noudattavat.

Mitä on monikulttuurisuus?

Monikulttuurisuus tarkoittaa tavallisesti sitä, että saman valtion sisällä on useita yleisiä valtarakenteita. Aikaisemmin Suomessa puhuttiin esimerkiksi

1. korkeakulttuurista,

2. talonpoikaiskulttuurista ja

3. työväenkulttuurista.

Melkein kaikki uskonnot ovat valtarakenteita, jotka pyrkivät toimimaan yhteiskunnan valtarakenteiden rinnalla ja jopa niiden sijasta.


Sen sijaan, että kristillisten katolisenemmistöisten maiden ihmiset määräisivät itse elämästään, Roomassa istuva katolisen kirkon johtaja paavi pyrkii määräämään heidän elämästään.

Monet paavin määräykset vaarantavat ihmiskunnan tulevaisuuden. Eräs tällainen on paavin pyrkimys estää syntyvyyden säännöstely. Onneksi edes paavin valtion ympärillä olevan Italian asukkaat ovat lähes lakanneet piittaamasta tästä paavin määräyksestä.

Suomessa eräät pienet uskonnot kuten evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimivat laestadiolaiset, Jehovan todistajat ja mormonit ovat rajoittaneet jäsentensä elämää monilla tavoin.

Uusi ilmiö ovat Suomeen saapuneet muslimit, joista osa ei edes tunnusta Suomen lakeja vaan pitää islamin määräyksiä maamme lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia tärkeämpinä.

Kommunitarismi ja liberalismi

Kommunitarismiksi kutsuttu oppi pyrkii siihen, että pienyhteisöt saisivat elää aivan niin kuin haluavat.

Tämä on vääränlaista vapautta. Kaikkien ihmisoikeusasiakirjojen mukaan vapaus kuuluu jokaiselle yksilölle, eikä sitä voi rajoittaa papisto, suku tai muu vastaava.

Yksilön vapautta voidaan rajoittaa vain perustuslakien ja kansainvälisten sopimusten rajoissa säädettävillä laeilla.

Tästä huolimatta lukuisat Euroopan poliitikot puolustavat pikemmin kommunitarismia kuin länsimaista yksilön vapautta eli liberalismia.

Keskustelun aiheita

 • Mistä syystä kaikkien yhteisöjen pitää noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia?
 • Mistä syystä kaikki yhteisöt eivät niitä noudata?
 • Mitkä yhteisöt Suomessa eivät noudata kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia? Mitä pitäisi tehdä?
 • Mikä järjestö puolustaa uskontojen uhreja Suomessa?
 • Missä maissa kansainvälsiiä ihmisoikeussopimuksia rikotaan kaikkein pahiten?

Edvard Westermarck ja siveyden suhteellisuusEdvard Westermarck

Suomalainen Edvard Westermarck on tullut kuuluisaksi mm. teoksellaan Eettinen relativismi (teos on kirjoitettu englanniksi ja siksi sanan siveys (moraali) tilalla on etiikka. Relativismi tarkoittaa suhteellisuutta.).

Eettinen relativismi eli oikeastaan siveellinen relativismi on näkemys, jonka mukaan inhimillisten olojen erilaisuudesta seuraa myös siveyssääntöjen (moraalinormien) erilaisuus, siveyssäännöt (moraalinormit) ovat suhteellisia eli relatiivisia, ei ole olemassa yleispätevää siveyttä (moraalia).

Westermarckin mielestä siveyssäännöt (normit) perustuivat tunteisiin, ja koska ihmisten tunteet vaihtelevat suuresti, Westermarck päätteli tästä, että myös siveyssäännöt (normit) vaihtelevat suuresti ja siis ovat suhteellisia.

Westermarckin käsitys, jonka mukaan siveyssäännöt (normit) perustuvat tunteisiin, ei ole saanut kovin yleistä kannatusta.

Merkittävänä alkukantaisten kansojen tutkijana Westermarck pystyi kyllä osoittamaan, että siveyssäännöt (normit) vaihtelevat suuresti valtarakenteesta ja olosuhteista riippuen.

Tämän vaihtelun ei ole kuitenkaan aina katsottu todistavan yleispätevän siveyden mahdottomuutta.

Kuten edellä on todettu, jotkut ajattelijat ovat pitäneet yleispätevän siveyden puuttumista vaarallisena.

Westermarck oli täsmälleen päinvastaista mieltä. Hänen mielestään vakaumus, jonka mukaan mistään ei löydy yleispätevää siveyden mittapuuta on päinvastoin omiaan tekemään ihmiset suvaitsevaisemmaksi ja taipuvaisemmiksi kuuntelemaan järjen ääntä. 

Suvaitsevaisuus oli eräs Westermarckin johtoajatuksia. Hän oli suvaitsevaisuutta ajaneen Ylioppilasyhdistys Prometheuksen perustaja ja puheenjohtajakin. Niinpä Westermarckin ajattelu pyrki tukemaan suvaitsevaisuutta. Vuonna 1905 perustettu yhdistys vietti äskettäin 100 – vuosijuhlaa, vaikka yhdistys on ollut välillä pitkään toimimatta.

Keskustelun aiheita

 • Missä siveyskysymyksissä ei pitäisi mielestäsi joustaa?
 • Missä siveyskysymyksissä voisi mielestäsi joustaa?
 • Onko yksimielisyys siveyskysymyksistä mielestäsi maailman mitassa mahdolista?

Länsimainen monikulttuurisuus

Lukuisat esimerkit Länsi-Euroopan maista osoittavat, että monikulttuurisen yhteiskunnan luominen on osoittautunut vaikeaksi, ellei suorastaan mahdottomaksi tehtäväksi.

Suurin osa ajatuksen kannattajista ja tukijoista itsekin myöntää, että kansallisuuksien eriytyminen ja ristiriidat on ollut väistämätön seuraus erilaisten kulttuurien kohtaamisesta. Myös useat politiikan tutkijat ovat havainneet saman asian.

Ikävinä vertauskuvina epäonnistuneelle kulttuurien sulauttamiselle voidaan mainita maahanmuuttajien korkeat työttömyysluvut, valtaväestöä selvästi korkeampi rikollisuus, mellakat sekä esikaupunkien köyhälistöalueiden syntyminen.

Näistä yleensä seuraa rotuvihan ja suvaitsemattomuuden kasvu puolin ja toisin. Lisääntynyt suvaitsemattomuus puolestaan entisestään vaikeuttaa maahanmuuttajien yhteiskuntaan sopeutumista.

Lopputuloksena on päättymätön kierre, joka on haitallinen sekä kantaväestölle että maahanmuuttajille itselleen. Mitään varsinaisesti toimivaa keinoa tämän ilmiön estämiseksi ei ole osoitettu.

Omien puolelle asettuminen on usein luonnollinen vaste siinä vaiheessa, kun kilpailu rajallisista voimavaroista - kuten työpaikoista, sairaanhoitopaikoista tai sosiaaliturvasta - kiihtyy.

Vapaamielisyydestään tunnetussa Alankomaissa maahanmuuttoa vastustavat puolueet ovat saaneet runsaasti kannatusta juuri maahanmuuttajien keskuudessa.

Pelkkä kanssakäyminen ei lisää suvaitsevuutta

Toisin kuin usein kuvitellaan, niin kulttuurien lisääntynyt kanssakäyminen ei riitä vähentämään rotuerottelua.

Elävänä esimerkkinä tästä löytyy lukuisia Euroopan maita, joissa vuorovaikutus on ollut huomattavasti Suomea pitkäkestoisempaa. Lähes poikkeuksetta näissä maissa on myös äärioikeiston kannatus kaikkein suurinta.

Selvimpänä esimerkkinä Euroopan ulkopuolelta mainittakoon USA, jota tuskin kukaan on valmis väittämään rotuerottelusta tai kansallisten ryhmien vihanpidosta vapautuneeksi yhteiskunnaksi.

Erityisen huolestuttavaa tämä on siksi, että USA:n valtiollinen perusta on rakentunut monikulttuurisuusaatteen varaan. Pitkällisistä ponnisteluista huolimatta ajatus kansojen sulatusuunista ei ole onnistunut.

Arkisten havaintojen lisäksi on olemassa myös tieteellistä näyttöä siitä, että pelkkä kanssakäyminen kahden kulttuurin tai rodun välillä ei riitä poistamaan suvaitsemattomuutta ja eristäytymistä.

Yhteiskuntatutkimuksessa ajatus kulttuurien kohtaamisesta esiintyi aiemmin kosketusoletuksen nimellä; tämän käsityksen mukaan riittävä määrä kosketuksia vieraan kulttuurin kanssa poistaa ihmisestä ennakkoluulot ja pelon.

Nykyisin tiedetään, että tämä väite ei pidä paikkaansa. Toistaiseksi ei siis ole olemassa minkäänlaista ihmeratkaisua rotuvihan kitkemiseen yhteiskunnasta.

Vastuullisen monikulttuurisuusaatteen puolestapuhujan olisi kuitenkin kehitettävä tällainen ratkaisu, jotta poliittisten ihanteiden ja pilvilinnojen takia ei ajauduttaisi yhteiskunnalliseen umpikujaan. Ennen tätä ratkaisua, suvaitsevaisuus on pelkkä kaunis sana.

Keskustelun aiheita

 • Mistä syystä asioista eri mieltä olevat suvaitsevaisuuden kannattajat saattavat vainota toisiaan?
 • Hyvin monissa maissa on kiinalaiskaupunginosia, venäläiskaupunginosia jne. Mitä mieltä olet tällaisesta kultuurien eriytymisestä?
 • Mitä tarkoittaa sana "ghetto"? Missä sellaisia on ollut? Mitä nissä on tapahtunut?

Esimerkkejä nykyajan eettisistä peruskysymyksistä: abortti

Mistä löytyy muita esimerkkejäPeter Singer

Suuri määrä moraalidilemmoja on esitelty tämän sineiston muissa osissa. Koska abortti jakaa selvimmin uskovaiset ja uskonnottomat, seuraavassa sitä on esitelty pääasiassa Princetonin yliopiston bioetiikan professorin Petar Singerin kirjojen mukaisesti.

Miksi tämä esimerkki on valittu tähän oppiaineistoon

Yhteiskuntaan sovellettua siveyttä tarkastellaan laajasti tämän oppikirjasarjan osassa ”Hyvä yhteiskunta”.

Kaikista sovelletun siveyden kysymyksistä aborttikysymys erottaa selvimmin kristityt ja uskonnottomat.

Myös koululainen voi joutua päättämään oman raskautensa keskeyttämisestä.

Sosialismin kaatuminen ja abortti

Perinteisesti raskauden keskeytys (abortti) on ollut sallittu ns. sosialistisissa maissa, joissa yhteiskunta on perustuslain mukaan puolueeton suhtautumisessaan uskontoihin ja uskonnottomuuteen.

Kun yhteiskunta on monissa maissa vaihtunut sosialistisesta kapitalistiseksi, myös suhtautuminen raskauden keskeytykseen on eräissä näistä maista (esimerkiksi voimakkaasti katolisen kristinuskon hallitsemassa Puolassa) muuttunut.

Yhdysvalloissa korkein oikeus päätti 1973, että naisella on perustuslaillinen oikeus raskauden keskeytykseen kuuden ensimmäisen raskauskuukauden aikana.

Suomessa oikeutta raskauden keskeytykseen on yhä rajoitettu.

Raskauden keskeytys Suomessa

N:o 239/ 1970
Annettu Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 1970

Laki raskauden keskeyttämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:Raskaus voidaan tämän lain säännöksiä noudattaen naisen pyynnöstä keskeyttää:

1) kun raskauden jatkuminen tai lapsen synnyttäminen hänen sairautensa, ruumiinvikansa tai heikkoutensa vuoksi vaarantaisi hänen henkensä tai terveytensä;

2) kun hänen tai hänen perheensä elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen synnyttäminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus;

kun hänet on saatettu raskaaksi olosuhteissa, joita tarkoitetaan rikoslain 25 luvun 4 ja 5 §:ssä sekä 20 luvun 1, 3, 3 ja 9 §:ssä tai saman luvun 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, jos teko on sisältänyt naisen toimintavapauden törkeän loukkauksen;

3) kun hän raskaaksi saatettaessa ei ollut täyttänyt seitsemäätoista vuotta tai oli täyttänyt neljäkymmentä vuotta taikka kun hän on jo synnyttänyt neljä lasta;

4) kun on syytä otaksua, että lapsi olisi vajaamielinen tai että lapsella olisi tai lapselle kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika; tai

5) kun jommankumman tai kummankin vanhemman sairaus, häiriytynyt sieluntoiminta tai muu niihin verrattava syy vakavasti rajoittaa heidän kykyään hoitaa lasta.

Yleinen (katolinen) kristillinen kirkko vastustaa raskauden keskeyttämistä

Maailman suurin uskonto, yleinen (katolinen) kristinusko vastustaa raskauden keskeytystä.

Raskauden keskeytyksen oikeutusta ovat puolustaneet voimakkaimmin uskonnottomat.

Koska ihminen kehittyy hedelmöitetystä munasolusta ihmiseksi vähitellen, raskauden, keskeytyksen viimeinen ajankohta on aiheuttanut erimielisyyksiä.

Yleinen (katolinen) kristillinen kirkko vastustaa raskauden keskeytystä kaikissa olosuhteissa, myös silloin, kun äidin henki on vaarassa.

Tämä kirkko vastustaa myös kaikkia raskauden ehkäisykeinoja lukuun ottamatta keskeytettyä yhdyntää.

Vanhoillisten käsitys

Uskonnolliset raskauden keskeytyksen vastustajat vetoavat useimmiten siihen, että
 1. on väärin tappaa syytön ihminen
 2. sikiö on syytön ihminen.

Asenteet tappamiseen

Asenteet tappamiseen yleensä vaihtelevat eri uskontojen välillä ja sisällä.

Jotkut jainalaiset (intialainen uskonto) munkit lakaisevat edessään olevaa tietä jotta eivät tappaisi hyönteisiä.

Juutalaisten ja kristittyjen Raamatussa asenteet tappamisen vaihtelevat.

Erissä kohdissa Raamattua laajamittainen tappaminen on juutalaisten ja kristittyjen jumalan antama käsky:

”Mene siis nyt ja kukista amalekilaiset. Julista heidät ja heidän omaisuutensa Herralle kuuluvaksi uhriksi. Älä sääli heitä vaan tapa kaikki, miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, härät ja lampaat, kamelit ja aasit.'" (Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 15).

Kuolemantuomio

Hyvin monet raskauden keskeytystä vastustavat kristityt kannattavat kuolemantuomioita.

Kuolemantuomion vastustajat ovat usein uskonnottomia, mutta tässä asiassa rajat kulkevat käsitysten sisällä.

Keskiajalla kristityt tappoivat suuren määrän ihmisiä, koska noituudesta määrätään Raamatussa kuolemantuomio.

Jyrkästi islamilaisissa maissa teloitetaan edelleen esimerkiksi jumalattomia (ateisteja) ja aviottoman lapsen synnyttäneitä naisia.

Äskettäin islamilaisessa Pakistanissa on teloitettu kivittämällä raiskauksen uhriksi joutunut nainen.

Myös kristityt ovat menneinä aikoina teloittaneet ihmisiä näistä syistä.

Raskauden keskeytyksen kannattajat vetoavat usein siihen, että kohta b) ei pidä paikkaansa, sillä sikiö ei ole ihminen.

Raskauden keskeytyksen vastustajat vastaavat, ettei voida vetää rajaa sille, mistä alkaen sikiö on ihminen.

Syntymä

Vapaamieliset pitävät usein lapsen syntymää sinä rajana, jolloin hänestä tulee ihminen.

Tämä ajattelu näyttää olevan sopusoinnussa tunteidemme kanssa.

Vanhoilliset vastaavat tähän, että pitkälle kehittyneet sikiöt voisivat säilyä kohdun ulkopuolella.

Jos joskus pystytään rakentamaan keinokohtuja, miten tähän sitten pitäisi suhtautua?

Elinkykyisyys

Ihmisyyden rajaa on yritetty vetää myös siihen ajankohtaan, jolloin sikiö on elinkykyinen kohdun ulkopuolella.

Esimerkiksi Yhdysvaltain korkein oikeus päätti v. 1973, että tällainen raja sikiöllä on kuudennen raskauskuukauden lopussa.

Tässä on vaikeutena mm. se, että sikiön mahdollisuus selviytyä kohdun ulkopuolella riippuu lääketutkimuksen tasosta.

Esimerkiksi Suomessa kuuden kuukauden ikäinen sikiö voi selviytyä kohdun ulkopuolella, mutta tilanne on aivan toinen kehitysmaissa.

Elonmerkkien osoittaminen

Ihmisyyden rajaa on yritetty vetää myös siihen ajankohtaan, jolloin sikiö alkaa liikkua.

Kykyä liikkua ei kuitenkaan voida pitää rajana, koska sikiö on elävä olento jo ennen kuin se alkaa liikkua.

Onko sikiön tappaminen väärin

Jotkut vapaamieliset myöntävät, että sikiö on syytön ihmisolento mutta kiistävät sen, että sikiön tappaminen on väärin.

Kieltävien lakien seuraukset

Raskauden keskeytysten kieltäminen ei lopeta niitä vaan siirtää ne salaisiksi.

Raskauden keskeytystä toivovat naiset ovat usein epätoivoisia ja teettävät raskauden keskeytyksiä puoskareilla.

Valvotuissa olosuhteissa raskauden keskeytys voidaan suorittaa naisen terveyttä vaarantamatta, mutta ilman asiantuntemusta suoritettu raskauden keskeytys voi johtaa naisen vakavaan sairastumiseen tai kuolemaan.

Tämä on pikemminkin perustelu raskauden keskeytystä kieltäviä lakeja vastaan kuin siveellinen kannanotto raskauden keskeytykseen.

On mahdollista vastustaa raskauden keskeytystä siveysperustein mutta vastustaa myös raskauden keskeytystä rajoittavia lakeja.

Lait ja yksityiselämä

Vapaamieliset ovat usein esittäneet, että lakien tehtävä on estää ihmisiä aiheuttamasta vahinkoa toisille, sen sijaan lakien tehtävä ei ole puuttua asioihin, jotka ovat yksityisasioita ja joista on mahdollisesti vahinkoa vain ihmiselle itselleen.

Lait voivat luoda ns. uhrittomia rikoksia. Esimerkiksi aikuisten ihmisten välinen homoseksuaalisuus, prostituutio ja pelaaminen kuuluvat tähän ryhmään. Usein raskauden keskeytys katsotaan tähän ryhmään kuuluvaksi.

Tähän on vastattu, että on kiistanalaista, onko raskaudenkeskeytyksessä uhri. Raskauden keskeytyksen vastustajien mielestä sikiö on raskauden keskeytyksen uhri.

Naisnäkökulma

Ns. naisnäkökulman mukaan naisella on oikeus päättää, mitä hänen omassa ruumissaan tapahtuu.

Kuvitellaan, että nainen herää sairaalassa ja huomaa, että hänen verenkiertonsa on kytketty tuntemattomaan mieheen.

Tämä mies on kuuluisa taiteilija joka sairastaa munuaissairautta.

Ainoa keino pelastaa mies on kytkeä hänen verenkiertonsa samaa verityyppiä olevaan ihmiseen.

Taiteen ystävät ovat kaapanneet naisen ja kytkeneet hänet taiteilijaan.

Naiselle kerrotaan, että jos hän haluaa, hänet voidaan irrottaa mutta mies kuolee.

Jos nainen pidetään kytkettynä yhdeksän kuukautta, mies pelastuu.

Tässä tapauksessa taiteilija on syytön ihminen, ja hänen irrottamisensa naisesta tappaa hänet.

Esimerkkiä voidaan parantaa siten, että nainen ei joudu kaapatuksi vaan että häntä luullaan vapaaehtoiseksi ja hänet laitetaan vahingossa mukaan.

Esimerkiksi onneellisuutta kannattavan seuraussiveyden mukaan yhteen kytkettynä pitämistä voidaan puolustaa. Luultavasti sitä voidaan puolustaa myös jonkin velvollisuussiveyden mukaan.

Sikiön elämän arvo

Sikiö kuuluu ihmislajiin, mutta onko se henkilö?

Vastaava kysymys voidaan asettaa ihmisestä, joka esimerkiksi onnettomuuden jäljiltä elää sydänkeuhkokoneessa mutta on aivokuollut.

Vanhoillisten todistelu asettaa ihmislajiin kuulumisen kaikkien muiden ominaisuuksien edelle.

Sikiö ja aivokuollut ihminen eivät ole tietoisia edes olemassaolostaan.

Monet abortin vastustajat syövät tapettuja eläimiä

Sen sijaan eläimet, kuten siat ja naudat, joita tapetaan ihmisen ravinnoksi, ovat olemassaolostaan tietoisia olentoja.

Monet abortin jyrkät vastustajat syövät tapettuja eläimiä hyvällä ruokahalulla.

Jopa kala on pitemmälle kehittynyt kuin kolmen kuukauden ikäinen sikiö.

Myöhäisissä raskauden keskeytyksissä lisäongelma on se, että väärin tehty raskauden keskeytys voi aiheuttaa sikiölle tuskaa.

Sikiö mahdollisena tulevana ihmisenä

Vanhoillisten päättely voidaan muotoilla myös seuraavasti:
 1. On väärin tappaa mahdollinen tuleva ihminen.
 2. Sikiö on mahdollinen tuleva ihminen.
Tässä päättelyssä on heikennetty aikaisemmasta ehtoa 1.

Kruununprinssi on mahdollinen tuleva kuningas, mutta hänellä ei ole kuninkaan oikeuksia.

Aivan vastaavalla tavalla voidaan väittää, ettei mahdollisella tulevalla ihmisellä ole vielä ihmisen oikeuksia.

Tässä tapauksessa voidaan väittää, että jos halutaan varjella tulevia ihmisiä, pitäisi kieltää myös kaikki syntyvyyden säännöstely katolisten pappien naimattomuuskielto mukaan lukien.

Koska ylikansoitus on jo nyt maailman suurin ongelma, sen ratkaiseminen pitäisi kieltää samoilla perusteilla kuin raskauden keskeytystä vaaditaan kiellettäväksi.

Vastasyntyneiden tappaminen

Edellä esitetyssä Raamatun kohdassa juutalaisten ja kristinuskon jumala käski tappaa amalekilaisten vastasyntyneetkin.

Niin vastenmieliseltä kuin ajatus tuntuukin, vastasyntyneiden tappamista on käytetty monissa kulttuureissa, myös muinaissuomalaisessa, väestönkasvun rajoittamiseen.

Muinaiskreikkalaiset Platon ja Aristoteles vaativat, että valtion on tapettava epämuodostuneet vastasyntyneet.

Tässä kohden voidaan väittää, että pitkälle kehittynyt sikiö ja vastasyntynyt lapsi eivät eroa paljon toisistaan ja että samat näkökohdat, jotka soveltuvat sikiöön, soveltuvat juuri syntyneeseen ihmiseen.

Eri maissa eri asenteita

Suomessa on nykyään äärimmäisen harvinaista, että vastasyntyneen lapsen äiti tai edes kumpikaan vanhemmista haluaisi lapsensa kuolemaa.

Suhtautumien raskauden alkuvaiheessa olevaan sikiöön on toisenlainen, koska raskauden keskeyttäminen on myös Suomessa tietyin ehdoin sallittu.

Useissa maissa raskauden keskeytykselle ei ole samanlaisia rajoittavia ehtoja kuin Suomessa.

Yhdysvalloissa, jossa oikeus raskauden keskeytykseen raskauden alkuvaiheessa on perustuslain takaama oikeus, kristityt ovat polttaneet raskauden keskeytyksiä suorittavia laitoksia ja syyllistyneet niitä vastaan myös muihin terroritekoihin.

Raskauden keskeytyksen vaihtoehdot

Raskauden keskeytys on tarpeellinen esimerkiksi naisen hengen pelastamiseksi. Myös monissa muissa tapauksissa raskauden keskeytys on perusteltu.

Raskauden keskeytys on naiselle usein raskas valinta.

On mahdollista, että joissakin tapauksissa raskauden keskeytystä ei myönnetä Suomessa vaan sen saamiseksi on matkustettava ulkomaille.

Raskauden keskeytys ei sovi ehkäisymenetelmäksi.

Voidaan sanoa, että lapsella on oikeus syntyä toivottuna.

Nykyaikaisilla ehkäisymenetelmillä ei-toivottu raskaus voidaan välttää.

Keskustelun aiheita

 • Pitäisikö ehkäisykierukkaa arvioida samoilla perusteilla kuin aborttia?
 • Pitäisikö ns. katumuspilleriä arvioida samoilla perusteilla kuin aborttia?
 • Tutkikaa mitkä raskauden ehkäisymenetelmät sopivat lukiolaisille.
 • Tutkikaa esimerkiksi Internetillä, kuinka paljon raskauden keskeytyksiä on viime vuosina tehty Suomessa. Missä ikäryhmissä raskauden keskeytykset ovat yleisimpiä?
 • Pohtikaa miksi raskauden keskeytyksiä tehdään Suomessa. Voitaisiinko niitä vähentää esimerkiksi ehkäisyvalistuksella?