Opettajien oikeudet

Koulun mahdollisesti järjestämät uskonnolliset tilaisuudet voivat oppilaiden lisäksi aiheuttaa ongelmia myös opettajille. Opettajan turvana on kuitenkin Suomen perustuslain 11 pykälä (uskonnon ja omantunnon vapaus):

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Julkista virkaa hakiessaan opettaja voi myös olettaa, että Suomen lakeja sekä säädöksiä on noudatettava esimerkillisesti. Perustuslain perusteella opettaja voi kieltäytyä osallistumasta, edes kuuntelijana, uskonnolliseen tilaisuuteen. Opettaja ei edes tarvits viedä oppilaita jumalanpalvelukseen. Tämä johtuu siitä, että ihmisoikeussopimusten mukaan edes opettajaa ei saa nöyryyttää vakaumuksen perusteella. Mikäli opettajan esimies ei kunnioita uskonnottoman opettajan oikeuksia, toimii hän väärin.

Opetushallituksen vuonna 2006 laatimassa muistiossa todetaan myös seuraavaa

Perusoikeusuudistuksen valmistelussa on katsottu, että uskonnon ja omantunnon vapautta koskevasta perusoikeussäännöksestä ei voida johtaa yleistä oikeutta kieltäytyä virkavelvollisuuksiin kuuluvasta tehtävästä vakaumuksen perusteella. Säännöksen on kuitenkin katsottu puoltavan yleisesti työnjaollisia ja hallinnollisia järjestelyjä, joilla vältetään henkilön velvoittaminen vakaumustaan loukkaaviin työtehtäviin.

Hallituksen esityksessä Suomen perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993) todetaan, että uskonnon ja omantunnon vapauden ja virkavelvollisuuden hoitamisen väliset ristiriidat joudutaan ratkaisemaan tapauskohtaisesti.

Opetushallituksen laatimassa muistiossa korostetaan virkavelvollisuutta työtehtäviä kohtaan. Toimiessaan opetustehtävässä opetuksen sisältö määräytyy perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä paikkakunta/koulukohtaisten opetussuunnitelmien perusteella. Opetussuunnitelman perusteissa ei ole mainintaa siitä, että uskonnolliset tilaisuudet kuuluisivat opetukseen tai koulun toimintakulttuuriin. Opettaja ei voi näin ollen olettaa, että hänen virkatehtäviinsä kuuluisi uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen tai niiden valvonta.

Edellä kerrottujen näkökohtien nojalla opettajien oikeudet voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Opettajan ei tarvitse osallistua omantuntonsa vastaisesti uskonnollisiin tilaisuuksiin (rukoukset, virsien laulu, jumalanpalvelukset, jne.).