Päivänavaukset

 1. Päivänavaukset
  1. Mikä päivänavaus on
  2. Uskonnolliset päivänavaukset
  3. Opetushallituksen muistio päivänavauksista
  4. Millaista on tasa-arvoinen kohtelu
  5. Mistä löytyy kaikille sopivia päivänavauksia
  6. Kirjallisuutta ja lisätietoa
  7. Aihetta käsitelleitä kirjoituksia

Mikä päivänavaus on

Päivänavaus (aamunavaus) on koulun yleisin tapahtuma, joka voi olla uskonnollinen. Päivänavauksen muoto vaihtelee kouluittain, ja yksinkertaisimmillaan riittää se, että opettaja toivottaa oppilaat tervetulleeksi kouluun. 

Joskus voi olla tarpeen käsitellä jotain koululle ajankohtaista asiaa yhdessä koko koulun kanssa. Tällöin kokoonnutaan esimerkiksi juhlasaliin tai  kuunnellaan päivänavausta koulun keskusradiosta.

Päivänavaus voi olla myös pelkkää musiikia.

Uskonnolliset päivänavaukset

Uskonnollisten päivänavausten osuus vaihtelee kouluittain, jossain kouluissa se on säännöllisesti kerran tai jopa kaksi kertaa viikossa ja joissain kouluissa kaikki päivänavaukset ovat kaikille sopivia. Yleensä uskonnollisen päivänavauksen pitää evankelisluterilaisen kirkon työntekijä tai koulun uskonnonopettaja.

Uskonnollisesta päivänavauksesta niin kuin muistakin uskonnollisista tilaisuuksista saa vapautuksen riippumatta siitä, kuuluko päivänavausta pitävään kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Myös evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvat saavat Opetushallituksen ohjeen mukaan vapautuksen oppilaan huoltajan kertaluontoisella tai tapauskohtaisella ilmoituksella. Lukiossa voi ilmoituksen rehtorille tehdä opiskelija itse.

Päivänavaukset määrää Perusopetusasetus 20.11.1998/852, 6 § ja Lukioasetus 6.11.1998/810, 5 §. Kummassakin todetaan vain

"Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella."

Laki ei velvoita järjestämään uskonnollisia päivänavauksia, vaan kaikki päivänavaukset voivat olla katsomuksellisesti neutraaleja. Toisaalta laki ei kiellä uskonnollisia päivänavauksia, ja niitä voi pitää myös muun kuin valtionkirkon oppien mukaisena.

Opetushallituksen muistio päivänavauksista

Opetushallituksen muistiossa päivänavauksista kerrotaan seuraavasti:

Koulu voi edelleen järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Tällaiset tilaisuudet katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain 11 §:n 2 momentin mukaan ketään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Tämän perusteella oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen.

Oppilaan huoltaja ilmoittaa, jos oppilas ei osallistu uskonnon harjoittamiseen. Ilmoituksen voi tehdä kertaluontoisesti esimerkiksi kouluun ilmoittauduttaessa tai tapauskohtaisesti. Ilmoituksen muodon päättää opetuksen järjestäjä. Ilmoituksen jälkeen koulu huolehtii siitä, että oppilas ei osallistu kyseisiin tilaisuuksiin. Koululla on vastuu oppilaan turvallisuudesta myös silloin, kun oppilas ei osallistu koulun järjestämään uskonnolliseen tilaisuuteen. Koulu järjestää oppilaalle tilaisuuden ajaksi muuta toimintaa.

Uskonnolliset päivänavaukset syrjivät osaa koululaisista ja aiheuttavat mm. seuraavia ongelmia:

 • Koulun on järjestettävä uskonnolliseen päivänavaukseen osallistumattomille oppilaille muuta, vastaavan tasoista, ohjattua ohjelmaa (esim. oma  päivänavaus). Korvaava tilaisuus ei saa tuntua oppilaasta rangaistukselta.
 • Oppilaalle pitää olla järjestettynä asiallinen tila, mihin uskonnollinen tilaisuus ei kuulu.
 • Pienten oppilaiden erottelu heidän omasta perusryhmästä uskonnollisten tilaisuuksien ajaksi on kasvatuksellisesti perustelematonta.
 • Opettajilla on oikeus olla osallistumatta uskonnon harjoittamista sisältävään päivänavaukseen, joten opetusjärjestelyt vaikeutuvat.

Millaista on tasa-arvoinen kohtelu

Oppilaiden tasa-arvoisen kohtelun takaa ensisijassa koulun pidättäytyminen uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä. Koulu voi kuitenkin seuraavilla toimintatavoilla vähentää järjestelyihin liittyviä ongelmia:

Kouluissa, joissa on muihin uskontokuntiin kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvia tai uskontokuntiin kuulumattomia, on perusteltua pitää vain kaikille sopivia ainoastaan  päivänavauksia. Näin ei ketään jouduta erikseen erottamaan ryhmästä päivänavauksen sisällön takia. Muita tapoja ongelman ratkaisemiseksi on:

 • sijoittaa seurakuntien edustajien vierailut uskonnon tunnille
 • sijoittaa seurakuntien pitämät uskonnolliset aamunavaukset koulupäivän alkuun tai loppuun.
 • sijoittaa seurakuntien pitämät uskonnolliset aamunavaukset kouluajan ulkopuolelle.

Mistä löytyy kaikille sopivia päivänavauksia

Seuraavassa listassa on lueteltu erilaisten yhdistysten laatimia kaikille oppilaille sopivia päivänavauksia.

Ohjeita päivänavausten pitämiseen löytyy Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen sivuilta.

Sääntöjä eri kansalaisjärjestöjen kouluvierailuihin löytyy kansainvälisyyskasvatuksen www-sivuilta.  Erityisesti Kylässä koulussa -opasta voi suositella kaikille kouluvierailuja tekeville järjestöille sekä uskonnollisille yhdyskunnille.

Myös eri kansalaisjärjestöjen kouluvierailuja voidaan käyttää hyvän päivänavauksen tekemiseen. Myös paikallisia tahoja voi pyytää pitämään päivänavauksen, esimerkiksi:

 • kunnan nuorisotyö
 • yleishyödylliset yhdistykset ja järjestöt
 • nuorisoseurat
 • kunnan kulttuuripalvelut (työväenopisto, kirjasto, liikuntapalvelut,...)

Kirjallisuutta ja lisätietoa

Aihetta käsitelleitä kirjoituksia

Uskonnolliset päivänavaukset nousevat keskusteluihin vuosittain. Yleinen suuntaus näyttää olevan kohti kaikille sopivia päivänavauksia. Aihetta on käsitelty mm. seuraavissa kirjoituksissa: