Kursplan - Religionskunskap

2011 -

 1. Kursplan - Religionskunskap
 2. 2011 -
 3. Ämnets syfte
 4. Ordlista
 5. Centralt innehåll i årskurs 1-3
  1. Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll
  2. I årskurs 1-3
   1. Att leva tillsammans
   2. Att leva i närområdet
   3. Att leva i världen
   4. Att undersöka verkligheten
 6. Centralt innehåll i årskurs 4-6
  1. Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll
  2. I årskurs 4-6
   1. Religioner och andra livsåskådningar
   2. Religion och samhälle
   3. Identitet och livsfrågor
 7. Centralt innehåll i årskurs 7-9
  1. I årskurs 7-9
   1. Religioner och andra livsåskådningar
   2. Religion och samhälle
   3. Identitet och livsfrågor
   4. Etik
 8. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper
 9. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
 10. Kunskapskrav för slutet av årskurs 6
  1. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
  2. Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6
  3. Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
  4. Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6
  5. Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
 11. Kunskapskrav för slutet av årskurs 9
  1. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
  2. Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
  3. Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
  4. Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
  5. Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9


Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ordlista

Placering Antal  Ord
      1     315  och
      2      83  för
      3      76  kan
      4      67  eleven
      5      51  att
      6      49  till
      7      41  religioner
      8      39  andra
      9      38  årskurs
     10      38  hur
     11      37  olika
     12      34  exempel
     13      34  några
     14      32  livsåskådningar
     15      28  betyget
     16      28  kunskapskrav
     17      28  resonemang
     18      26  slutet
     19      24  som
     20      23  ett
     21      22  sätt
     22      19  det
     23      18  enkla
     24      18  genom
     25      18  samt
     26      18  vad
     27      17  livsfrågor
     28      17  mellan
     29      17  ska
     30      15  centrala
     31      15  föra
     32      15  inom
     33      15  religion
     34      14  etiska
     35      14  kunskaper
     36      14  undervisningen
     37      14  väl
     38      13  med
     39      13  världsreligionerna
     40      12  frågor
     41      12  fungerande
     42      12  platser
     43      11  begrepp
     44      11  beskriva
     45      11  eleverna
     46      11  information
     47      11  religiösa
     48      11  samhälle
     49      10  även
     50      10  del
     51      10  innehåll
     52      10  moraliska
     53      10  utifrån
     54      10  uttryck
     55      10  utvecklade
     56      10  välutvecklade
     57      10  visar
     58       9  använder
     59       9  har
     60       9  källor
     61       9  kristendomen
     62       9  människor
     63       9  också
     64       9  skildras
     65       9  söka
     66       9  tankegångar
     67       9  underbyggda
     68       8  berättelser
     69       8  förr
     70       8  fornskandinavisk
     71       8  framåt
     72       8  ger
     73       8  göra
     74       8  människors
     75       8  närområdet
     76       8  resonemanget
     77       8  samband
     78       8  sammanhang
     79       8  värderingar
     80       7  dessutom
     81       7  grundläggande
     82       7  identitet
     83       7  källornas
     84       7  kristendomens
     85       7  leva
     86       7  man
     87       7  relativt
     88       7  traditioner
     89       6  centralt
     90       6  dagens
     91       6  eller
     92       6  goda
     93       6  identiteter
     94       6  informationens
     95       6  innebära
     96       6  konkreta
     97       6  likheter
     98       6  rättigheter
     99       6  religionskunskap
    100       6  samhället
    101       6  skillnader
    102       6  typer
    103       6  urkunder
    104       6  vardagliga
    105       6  viss
    106       5  använda
    107       5  betydelse
    108       5  förutsättningar
    109       5  från
    110       5  gör
    111       5  gott
    112       5  heliga
    113       5  högtider
    114       5  huvudsak
    115       5  iakttas
    116       5  innebär
    117       5  kring
    118       5  kristna
    119       5  levnadsregler
    120       5  livet
    121       5  modeller
    122       5  påverka
    123       5  ritualer
    124       5  sin
    125       5  skeenden
    126       4  argumentera
    127       4  behandla
    128       4  beskriver
    129       4  betyda
    130       4  bidra
    131       4  drag
    132       4  följande
    133       4  förhållanden
    134       4  förståelse
    135       4  frågeställningar
    136       4  ges
    137       4  godtagbara
    138       4  handlingar
    139       4  historia
    140       4  hör
    141       4  islam
    142       4  jämförelser
    143       4  jämställdhet
    144       4  kultur
    145       4  kunskapskraven
    146       4  levnadsvillkor
    147       4  mänskliga
    148       4  naturen
    149       4  nyanserade
    150       4  övervägande
    151       4  påverkas
    152       4  relevans
    153       4  resonera
    154       4  roll
    155       4  rum
    156       4  samisk
    157       4  sexualitet
    158       4  skolan
    159       4  trovärdighet
    160       4  undersökningar
    161       4  uppfyllda
    162       4  utvecklar
    163       3  ämnet
    164       3  alla
    165       3  analysera
    166       3  användbarhet
    167       3  barnets
    168       3  bibeln
    169       3  breddar
    170       3  den
    171       3  detta
    172       3  fördjupar
    173       3  förklara
    174       3  formas
    175       3  judendom
    176       3  konflikter
    177       3  länder
    178       3  över
    179       3  redogöra
    180       3  reflektioner
    181       3  relationer
    182       3  religionerna
    183       3  samhälleliga
    184       3  samhällsfrågor
    185       3  samhällsliv
    186       3  samtala
    187       3  sekulära
    188       3  sig
    189       3  skildringar
    190       3  spår
    191       3  svenskt
    192       3  tid
    193       3  undersöka
    194       3  utveckla
    195       3  världen
    196       3  vidare
    197       3  viktiga
    198       3  visa
    199       2  ämnena
    200       2  ämnets
    201       2  aktuella
    202       2  ange
    203       2  anger
    204       2  betalningsformer
    205       2  betydelsefulla
    206       2  bra
    207       2  bruk
    208       2  buddhism
    209       2  delar
    210       2  deras
    211       2  dessa
    212       2  egen
    213       2  elevens
    214       2  elevnära
    215       2  etik
    216       2  förhållningssätt
    217       2  forntiden
    218       2  gudar
    219       2  händelser
    220       2  hållbar
    221       2  hemorten
    222       2  hemortens
    223       2  hinduism
    224       2  hjältar
    225       2  innehållet
    226       2  intervjuer
    227       2  jordgloben
    228       2  kärlek
    229       2  kartor
    230       2  komplexa
    231       2  koppling
    232       2  kosta
    233       2  kritiskt
    234       2  kunna
    235       2  kunskap
    236       2  kursplan
    237       2  läge
    238       2  lägen
    239       2  lever
    240       2  människans
    241       2  mätningar
    242       2  mångfald
    243       2  medier
    244       2  miljön
    245       2  möjligheter
    246       2  möten
    247       2  mycket
    248       2  närområdets
    249       2  namn
    250       2  normer
    251       2  observationer
    252       2  orätt
    253       2  organiseras
    254       2  orsaker
    255       2  perioder
    256       2  plats
    257       2  populärkulturen
    258       2  rätt
    259       2  reflektera
    260       2  regler
    261       2  religionsutövning
    262       2  rör
    263       2  rumsliga
    264       2  säkert
    265       2  samhällen
    266       2  samhällsfunktioner
    267       2  samhällsorienterande
    268       2  samman
    269       2  sånger
    270       2  sitt
    271       2  skapa
    272       2  skola
    273       2  språkliga
    274       2  storleksrelationer
    275       2  svenska
    276       2  syfte
    277       2  synen
    278       2  tiden
    279       2  tider
    280       2  tidsbegreppen
    281       2  tidslinjer
    282       2  tillsammans
    283       2  tjänster
    284       2  tolkningar
    285       2  trafiken
    286       2  under
    287       2  utveckling
    288       2  väderstreck
    289       2  värde
    290       2  värdera
    291       2  världsdelarna
    292       2  vanliga
    293       2  vår
    294       2  vara
    295       2  vardagen
    296       2  varor
    297       2  verkligheten
    298       2  verksamheter
    299       2  yrken
    300       1  äldre
    301       1  allsidigt
    302       1  analys
    303       1  andras
    304       1  anknytning
    305       1  annan
    306       1  ansvar
    307       1  ansvarsfullt
    308       1  antik
    309       1  användning
    310       1  arbetar
    311       1  argumentation
    312       1  återge
    313       1  återger
    314       1  både
    315       1  bakom
    316       1  barn
    317       1  barnkonventionen
    318       1  barnlitteratur
    319       1  barns
    320       1  bearbeta
    321       1  bebyggelse
    322       1  befolkning
    323       1  begreppen
    324       1  behövas
    325       1  belysa
    326       1  berätta
    327       1  berättade
    328       1  berättelse
    329       1  beredskap
    330       1  beteende
    331       1  beter
    332       1  bli
    333       1  bor
    334       1  bronsålder
    335       1  brukar
    336       1  byggnader
    337       1  central
    338       1  därför
    339       1  dåtid
    340       1  dem
    341       1  demokratiska
    342       1  dess
    343       1  dilemman
    344       1  döden
    345       1  dölj
    346       1  dygdetik
    347       1  efter
    348       1  eget
    349       1  egna
    350       1  energi
    351       1  enhetskyrka
    352       1  enkel
    353       1  enlighet
    354       1  familjeliv
    355       1  familjer
    356       1  filmer
    357       1  flickors
    358       1  flytt
    359       1  flytta
    360       1  flyttar
    361       1  föremål
    362       1  föreställningar
    363       1  förhållande
    364       1  förhållandevis
    365       1  förmåga
    366       1  förslag
    367       1  försökt
    368       1  förstå
    369       1  forma
    370       1  formandet
    371       1  främja
    372       1  framföra
    373       1  framgår
    374       1  framtid
    375       1  fredssträvanden
    376       1  frihet
    377       1  funktion
    378       1  fysiska
    379       1  gemenskaper
    380       1  generella
    381       1  genomföras
    382       1  genomförs
    383       1  gräns
    384       1  granskar
    385       1  grupptillhörighet
    386       1  händer
    387       1  hänger
    388       1  håll
    389       1  handla
    390       1  hemma
    391       1  hjälp
    392       1  högtid
    393       1  humanism
    394       1  huvuddragen
    395       1  iaktta
    396       1  identifierar
    397       1  införandet
    398       1  ingår
    399       1  innebörd
    400       1  inriktningar
    401       1  inslag
    402       1  jämlikhet
    403       1  järnålder
    404       1  jakt
    405       1  jordbruk
    406       1  jordglob
    407       1  judendomen
    408       1  kamrat
    409       1  kamratskap
    410       1  karta
    411       1  katolicism
    412       1  klart
    413       1  klassråd
    414       1  klimat
    415       1  kön
    416       1  könsroller
    417       1  kommentarer
    418       1  konfirmation
    419       1  konsekvens
    420       1  konsekvenser
    421       1  kontinenternas
    422       1  konventionen
    423       1  kopplar
    424       1  kopplas
    425       1  kopplat
    426       1  kränkning
    427       1  kristendom
    428       1  kulturella
    429       1  kulturen
    430       1  kvinnors
    431       1  kyrkoåret
    432       1  läggning
    433       1  land
    434       1  lika
    435       1  liv
    436       1  livsåskådning
    437       1  livshållning
    438       1  livsmiljö
    439       1  livsstil
    440       1  livsstilar
    441       1  människan
    442       1  människosynen
    443       1  mäns
    444       1  mark
    445       1  matvaror
    446       1  meningen
    447       1  mentala
    448       1  metoder
    449       1  miljö
    450       1  miljöfrågor
    451       1  minnen
    452       1  minska
    453       1  mönster
    454       1  motiverade
    455       1  myter
    456       1  mytologi
    457       1  någon
    458       1  namngivning
    459       1  natur
    460       1  nordisk
    461       1  nutid
    462       1  nya
    463       1  nyreligiositet
    464       1  ömsesidig
    465       1  omgivning
    466       1  omvärlden
    467       1  ont
    468       1  orsak
    469       1  ortodoxi
    470       1  påverkar
    471       1  påverkat
    472       1  pengars
    473       1  personlig
    474       1  pliktetik
    475       1  pluralistiska
    476       1  pojkars
    477       1  politiska
    478       1  präglat
    479       1  privatreligiositet
    480       1  protestantism
    481       1  psalmer
    482       1  psalmerna
    483       1  räddningstjänst
    484       1  religiös
    485       1  religiöst
    486       1  religionernas
    487       1  religionsfrihet
    488       1  resultaten
    489       1  riskerna
    490       1  riskfyllda
    491       1  riter
    492       1  rörelser
    493       1  roller
    494       1  rumsuppfattning
    495       1  sambandet
    496       1  samlande
    497       1  sammanfattningsvis
    498       1  sammanhållning
    499       1  sammanställningar
    500       1  såsom
    501       1  segregation
    502       1  sekularisering
    503       1  ser
    504       1  sexuell
    505       1  sina
    506       1  själva
    507       1  sjukvård
    508       1  skolvägar
    509       1  social
    510       1  sociala
    511       1  solidaritet
    512       1  spela
    513       1  sportsammanhang
    514       1  ställa
    515       1  ställning
    516       1  stenålder
    517       1  stimulera
    518       1  stora
    519       1  sverige
    520       1  syfta
    521       1  symbol
    522       1  symboler
    523       1  synpunkter
    524       1  tänka
    525       1  tar
    526       1  tidiga
    527       1  tidsbegrepp
    528       1  tolka
    529       1  trafik
    530       1  trafikmiljö
    531       1  trafikregler
    532       1  tre
    533       1  tro
    534       1  uppkomst
    535       1  uppmärksamma
    536       1  utanförskap
    537       1  utmärkande
    538       1  utövas
    539       1  utsträckning
    540       1  uttrycker
    541       1  uttrycks
    542       1  världshavens
    543       1  världsreligionernas
    544       1  vandringar
    545       1  vanligaste
    546       1  var
    547       1  vardag
    548       1  varför
    549       1  varierande
    550       1  vatten
    551       1  vid
    552       1  viktigt
    553       1  vilken

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1-3

Att leva tillsammans

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Att leva i närområdet

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.

Att leva i världen

 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4-6

Religioner och andra livsåskådningar

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Begreppen religion och livsåskådning.

Religion och samhälle

 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Identitet och livsfrågor

 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

I årskurs 7-9

Religioner och andra livsåskådningar

 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Religion och samhälle

 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Identitet och livsfrågor

 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Etik

 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras. Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår. Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna. Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna. Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna. Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.