ILOMANTSI. Koitereen rantayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2005

 

Perustiedot

Alue:              Koitereen rannat n. 100 m syvyydelle. Tutkimusalueen ulkopuolelle jäivät Koitereen rantojensuojelussa oleva saaristo.

Tarkoitus:      Kaavan vaikutusalueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen, täyttää maankäyttö ja rakennuslain 9 §:n vaatimus maankäyttöön vaikuttavien asioiden selvittämisestä riittävissä määrin.

Tavoite:         Alueen rantojen riittävän kattava tarkastus tihein pistokokein ja potentiaalisiksi havaittujen alueiden tarkempi  tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: kaikkiaan 250 henkilötyötuntia.

Kustantaja:    Ilomantsin kunta

Tekijät:          Mikroliitti Oy, Timo Jussila, Hannu Poutiainen ja Timo Sepänmaa

Aiemmat      

tutkimukset:  Sarvas A inventointi 1970, Kankkunen P tarkastuksia 1987, Huurre M ja Vikkula A tarkastuksia 1987-1989, Hertell E & Manninen M inventointia keväällä 2005, Karjalainen T inventointia syksyllä 2005. Taskinen H tarkastus 2003, Kaivauksia 1970-71 Saarvola K (Syväys). Luontokartoituksen yhteydessä v. 2002 ympäristötutkija Sauvo Henttonen teki runsaasti havaintoja alueen esihistoriasta.

Tulokset:       Alueelta tunnettiin ennen v. 2005 inventointeja 14 muinaisjäännöstä, joista kolme historiallisen ajan kalmistoa/kesähautaa, yksi kalliomaalaus ja 10 kivikautista asuinpaikkaa, jotka kaikki ovat rantahietikoilla Koitereen säännöstelytason alapuolella. Saaristosta, tämän tutkimuksen ulkopuolelta, tunnettiin kolme kivikautista asuinpaikkaa. Kaikkiaan Koitereelta tunnettiin 17 muinaisjäännöstä.

 

                      V. 2005 inventointien jälkeen Koitereelta tunnetaan 90 muinaisjäännöstä joista:
- historiallisen ajan asuinpaikkoja (rak. pohjia)   3

                      - pyyntikulttuuri (kivi-vanh.metallik.) asuinpaikkoja        72

                      - historiallisen ajan kalmistoja/hautasaaria                     4

                      - kalliomaalauksia                                                            1

                      - pyyntikuoppia ja -hankaita                                             6

                      - tunnistamaton kivipaasi                                                1

                      - tervahautapaikkoja ja pasutuspaikka                            3

                      Näistä paikoista 12 sijaitsee tutkimusalueen ulkopuolella saaristossa ja kolme tutk. alueen ulkopuolella Tielampien alueella Koitereen länsikupeessa.
Uusista muinaisjäännöksistä:
4 kivik. asuinpaikkaa ja yksi pyyntikuoppahangas Hertell & Mannisen löytämiä,  4 kivik. asuinpaikkaa on Taisto Karjalaisen löytämiä. Sauvo Henttonen on raportoinut havaintoja 32 uudesta paikasta, mm. kaikki saariston uudet paikat. Henttosen havaitsemat mantereella olevat paikat tarkastettiin tässä inventoinnissa, muutaman paikan osalta T Karjalaisen toimesta. Tässä inventoinnissa löytyi 33 aiemmin havaitsematonta muinaisjäännöstä.

                      Uusista esihistoriallisista asuinpaikoista on 20 (17 Koitereella, 3 Tielammin paikkaa) kokonaan tai suurelta osin Koitereen säännöstelyn ylimmän tason yläpuolella ja siten suurimmaksi osaksi tai kokonaan ehjinä ja kajoamattomina jäljellä.

 

Raportti pdf-tiedostona (8,5 Mb – huomaa koko).

Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Ilomantsin kunnassa ja Pohjois-Karjalan Museossa Joensuussa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle