Pertti Pakkanen
Järvenpää, Finland
Sivu päivitetty-- 20.4.2002 --Page updated

SUOMEN SUURPERHOSTEN ELIÖMAANTIETEELLISTEN MAAKUNTIEN VANHIMMAT JA VIIMEISIMMÄT HAVAINNOT

THE FIRST AND THE LAST RECORDS OF FINNISH BIOGEOGRAPHICAL PROVINCES

WETTENHOVI Jorma & PAKKANEN Pertti 3.4.2002.

Tässä esitetään Suomen Suurperhosten (Macrolepidoptera) tiedossa olevat vanhimmat havainnot maakunnittain. Viimeisimmät havainnot maakunnittain esitetään silloin kun havaintoja ei ole ilmoitettu vuosikausiin (5-10 vuotta). Julkaisu on luonteeltaan sellainen, ettei se ole koskaan valmis. Tämä johtuu siitä että kunkin maakunnan viimeinen havainto tulee luonnollisesti jatkuvasti muuttumaan. Toisaalta maastamme tavataan edelleen lähes vuosittain uusia suurperhoslajeja sekä vuosittain tehdään tunnetuista lajeista uusia maakuntahavaintoja. Vuosien saatossa tämä julkaisu tarkentuu varsinkin tiedossa olevien ensihavaintojen osalta, kunnes ne aikanaan vakiintuvat.

TEKIJÄT: Tekijöiden työnjako on noudattanut seuraavaa kaavaa. Jorma Wettenhovi on laatinut sekä ylläpitänyt maakuntien ensi- ja viimeisten havaintojen tiedostot tutkimalla kirjalliset lähteet, kokoelmat sekä arkistot. Pertti Pakkanen on kuvannut perhoset, piirtänyt maakuntakartat sekä suunnitellut nämä sivut.

NIMISTÖ: Tämän julkaisun perhosnimistö on noudattanut Sahlbergian Suomen perhosten luetteloa vuodelta 1995 (Varis ym. 1995). Vähitellen nimistö muutetaan tuoreimman Suomen perhosten luettelon (Kullberg ym. 2002) mukaiseksi.

RAVINTOKASVIT: Ravintokasvitiedot perustuvat Eino J. Seppäsen teokseen Suomen Suurperhostoukkien ravintokasvit, 2 painos vuodelta 1970.

PERHOSKUVISTA: Kaikki kuvat tulevat olemaan Suomesta kerätyistä yksilöistä, vaikka tällä säännöllä monesta lajista kuva jäisikin kokonaan pois. Jotta kuvituksesta tulisi mahdollisimman kattava, niin voitte puuttuvista lajeista ottaa yhteyttä ja sopia kuvauksesta. Tyyppiyksilöiden lisäksi sivuille kerätään kuvia myös muodoista. Levytilan säästämiseksi ja kuvien latautumisen nopeuttamiseksi perhosista näytetään vain toinen puoli. Pientä kuvaa hiirellä klikkaamalla aukeaa isompi kuva. Näitä isoja kuvia voidaan kerätä auki monesta eri lajista ja sitten katsoa näytöllä samanaikaisesti rinnakkain.

LÄHTEISTÄ: Tämän julkaisun maakuntahavainnot perustuvat useiden vuosikymmenien aikana koottuihin suurperhoshavaintoaineistoihin. Perhosten havaintotiedot on saatu kirjallisuuslähteiden lisäksi arkistoista, perhoskokoelmista sekä lepidopterologeilta. Oheisesta lähdeluettelosta löytyvät tarkemmat tiedot.
Sivujen keskeneräisyydestä johtuen nyt esitettävä lähdeluettelo on alustava, joka täydentyy myöhemmin. Toisaalta lähdeluettelossa on mainittu julkaisuja, joiden lajeja ei toistaiseksi ole tuotettu nettiin.
Runsaasti tietoja on saatu luonnontieteellinen keskusmuseon ja Suomen Perhostutkijain Seuran Suurperhos Atlas ATK-aineistosta: Aineiston kokoamiseen ovat osallistuneet Anders Albrecht, Larry Huldén, Juhani Itämies, Pekka Malinen ja Jorma Wettenhovi.

KIRJALLISUUDESTA: Kirjallisuuslähteissä on esitetty ne lähteet, joiden tietoja on käytetty havaintoaineistossa. Lisäksi on käyty laajalti läpi Suomen suurperhosia käsittelevät muut julkaisut, joita ei erikseen mainita. Suomen Lepidopterologien kerhon ja Suomen perhostutkijain seuran kiertokirjeiden lähteiden yksilöity erittely on toistaiseksi suorittamatta. Kirjallisuuslähteet on käyty kokonaisuudessaan läpi maalle uusien lajien osalta.

ARKISTOISTA: Laaja aineisto on saatu Professori Olavi Sotavallan (1926-1991) usean vuosikymmenen (n.1940-1991) aikana kokoamasta Suurperhoskortistosta, johon hän kokosi tiedot kunnista ja havainnoitsijoista erikseen sekä pienessä määrin ajallisia havaintotietoja. Näitä tietojaan hän julkaisi useissa julkaisuissaan sekä luovutti tietojansa muiden tutkijoiden käyttöön. Eino J. Seppäsen (1907-1976) suurperhosten maakuntakortistosta on saatu runsaasti ajallisia tietoja.

KOKOELMAT: Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Soveltavan eläintieteen laitos, Helsinki. Yksityiskokoelmat.

HAVAINNOISTA: Nykyään ilmoitetaan perhosten havaintotiedot melko tarkasti. Vanhimmista 1700-luvun havainnoista on pääsääntöisesti tiedossa vain, että havainnot on tehty Suomesta. Vuosien saatossa, 1800-luvun puolenvälin jälkeen, alettiin yksilöiden neuloihin liittämään mukaan etikettejä, joihin oli yleensä merkitty vain numeroita viittaamaan erillisiin muistiinpanovihkoihin. Vuosien saatossa nämä vihot sitten varsin usein katosivat. Toisaalta saman havainnoitsijan numerot oli tehty erinlaisiin värillisiin papereihin. Numerointipapereiden värit ovat haalistuneet siinä määrin, että niiden tarkka erottelu on huomattavasti vaikeutunut. Tämä on johtanut siihen, että näin etikötöityjen perhosten havaintopaikka ym. tietojen yhteys on kadonnut. Edellä mainittujen vajavaisesti etikötöityjen ja julkaistujen perhoshavaintojen ajallista ja paikka tulkintaa varten on koottu lepidopterologikortisto, joka sisältää tietoja henkilöittäin perhoshavainnoinnista eri pakkakunnilla havaintovuosineen. Tämän aineiston perusteella on pystytty rajaamaan tarkemmin vanhimmat havainnot todennäköisiin ajanjaksoihin. Toisaalta tätä kautta on saatu myös kiinni kadonneet yhteydet muistiinpano vihkoihin.

The data were gathered and the data are maintained by Jorma Wettenhovi

Photos by Pertti Pakkanen

© Jorma Wettenhovi & © Pertti Pakkanen

E-mail:


Sivuja muuttavat havainnot voi ilmoittaa minulle, josta tiedot välittyvät myös Suomen Perhostutkijain Seuralle.
Tiedot voi myös ilmoittaa seuralle, josta ne välittyvät näille sivuille.
Arkaluontoisille havainnoille voi ilmoittaa julkaisutarkkuuden, jolloin tarkat ottopaikat jäävät vain seuran arkistoihin. (julkaisutarkkuus vähintäin maakunta)

Maakuntien ensihavainnot

The first records of Finnish provinces

Maakuntien ensihavainnotleg.
-1958 (1908-1911?)LKUukuniemiK.Valle

Jos vuosiluvun edessä "-", havainto tehty sinä vuonna tai aikaisemmin
Suluissa oleva aika on havainnon oletettu ajankohta

"-" in front of the year, the observation was made in that year or before
The period in parenthesis is a supposed moment of the observation


Suomen kaikki havainnot

All the records in Finland

Suomen kaikki havainnotleg.
1937.06.26UEspoo Herrö1 mN.Pettersson
Total1

Luettelo lajin havainnoista, jos Suomesta saatu alta 60 yksilöä

The list of records in Finland, if the number of observations are under 60


Maakuntien viimeiset havainnot

The last records of Finnish provinces

Maakuntien viimeiset havainnotleg.
1936.07.02ESMäntyharjuV.Oksanen

Viimeisimmät havainnot niistä maakunnista, joista lajin oletetaan hävinneen

The latest observations in those provinces, where the species is supposed to be vanished